Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURKHARDT


  БÚРКЩАРДТ (Буръкщардт) Карл Йакоб (10.9.1891, Базел – 3.3.1974, Винсел) – Исвечря тарихчиси, сийасятчи вя дипломат. 1918 илдян дипломат кими фяалий- йятя башламышдыр: 1918–21 иллярдя Австрийадакы Исвечря миссийасынын атташеси, сонралар Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин (БГХК) Тцркийядя нцмайяндяси олмушдур. Сцрих (1929 илдян) вя Ъеневря (1932 илдян) ун-тляринин тарих цзря проф.-у. 1937–39 иллярдя Миллятляр Ъямиййятинин Дансигдя (Гданск) али комиссары иди. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя БГХК- дя щярби ясирлярин вя тярк-силащ олунмушларын мясялялярини арашдырмыш, 1944–48 иллярдя БГХК-нин президенти олмушдур. Ришелйю вя онун дюврцня щяср едилмиш (“Риъщелиеу”, 1935) фундаментал ясярин мцяллифидир. Б.-ын мемуарлары (“Меине Данзиэер Миссион 1937–39”, 1960) Икинъи дцнйа мцщарибясиндян яввялки дюврцн тядгиги цчцн мараг кясб едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURKHARDT


  БÚРКЩАРДТ (Буръкщардт) Карл Йакоб (10.9.1891, Базел – 3.3.1974, Винсел) – Исвечря тарихчиси, сийасятчи вя дипломат. 1918 илдян дипломат кими фяалий- йятя башламышдыр: 1918–21 иллярдя Австрийадакы Исвечря миссийасынын атташеси, сонралар Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин (БГХК) Тцркийядя нцмайяндяси олмушдур. Сцрих (1929 илдян) вя Ъеневря (1932 илдян) ун-тляринин тарих цзря проф.-у. 1937–39 иллярдя Миллятляр Ъямиййятинин Дансигдя (Гданск) али комиссары иди. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя БГХК- дя щярби ясирлярин вя тярк-силащ олунмушларын мясялялярини арашдырмыш, 1944–48 иллярдя БГХК-нин президенти олмушдур. Ришелйю вя онун дюврцня щяср едилмиш (“Риъщелиеу”, 1935) фундаментал ясярин мцяллифидир. Б.-ын мемуарлары (“Меине Данзиэер Миссион 1937–39”, 1960) Икинъи дцнйа мцщарибясиндян яввялки дюврцн тядгиги цчцн мараг кясб едир.

  BURKHARDT


  БÚРКЩАРДТ (Буръкщардт) Карл Йакоб (10.9.1891, Базел – 3.3.1974, Винсел) – Исвечря тарихчиси, сийасятчи вя дипломат. 1918 илдян дипломат кими фяалий- йятя башламышдыр: 1918–21 иллярдя Австрийадакы Исвечря миссийасынын атташеси, сонралар Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин (БГХК) Тцркийядя нцмайяндяси олмушдур. Сцрих (1929 илдян) вя Ъеневря (1932 илдян) ун-тляринин тарих цзря проф.-у. 1937–39 иллярдя Миллятляр Ъямиййятинин Дансигдя (Гданск) али комиссары иди. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя БГХК- дя щярби ясирлярин вя тярк-силащ олунмушларын мясялялярини арашдырмыш, 1944–48 иллярдя БГХК-нин президенти олмушдур. Ришелйю вя онун дюврцня щяср едилмиш (“Риъщелиеу”, 1935) фундаментал ясярин мцяллифидир. Б.-ын мемуарлары (“Меине Данзиэер Миссион 1937–39”, 1960) Икинъи дцнйа мцщарибясиндян яввялки дюврцн тядгиги цчцн мараг кясб едир.