Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAODİN

  Чинин шм.-ында, Щебей яйалятиндя шящяр. Бюйцк Чин дцзянлийинин шм.-ындадыр. Ящ. 995,6 мин (2005). Мцщцм нягл. говшаьы. Чинин ян гядим шящярляриндян бири; ясасы Син империйасынын (е.я. 221–207) йаранмасындан яввял гойулмушдур. 581–1958 иллярдя Синйуан адланмышдыр. Щебей ун-ти, к.т., тибб цзря али мяктябляр; кимйа, йейинти, тохуъулуг, машынгайырма сянайеси мцяссисяляри вар. Чинин он гядим паркларындан бири – “Шанаэцлля эюлмячяси” бурададыр.

  Баодин. “Шанаэцлля эюлмячяси” паркы.


   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAODİN

  Чинин шм.-ында, Щебей яйалятиндя шящяр. Бюйцк Чин дцзянлийинин шм.-ындадыр. Ящ. 995,6 мин (2005). Мцщцм нягл. говшаьы. Чинин ян гядим шящярляриндян бири; ясасы Син империйасынын (е.я. 221–207) йаранмасындан яввял гойулмушдур. 581–1958 иллярдя Синйуан адланмышдыр. Щебей ун-ти, к.т., тибб цзря али мяктябляр; кимйа, йейинти, тохуъулуг, машынгайырма сянайеси мцяссисяляри вар. Чинин он гядим паркларындан бири – “Шанаэцлля эюлмячяси” бурададыр.

  Баодин. “Шанаэцлля эюлмячяси” паркы.


   

  BAODİN

  Чинин шм.-ында, Щебей яйалятиндя шящяр. Бюйцк Чин дцзянлийинин шм.-ындадыр. Ящ. 995,6 мин (2005). Мцщцм нягл. говшаьы. Чинин ян гядим шящярляриндян бири; ясасы Син империйасынын (е.я. 221–207) йаранмасындан яввял гойулмушдур. 581–1958 иллярдя Синйуан адланмышдыр. Щебей ун-ти, к.т., тибб цзря али мяктябляр; кимйа, йейинти, тохуъулуг, машынгайырма сянайеси мцяссисяляри вар. Чинин он гядим паркларындан бири – “Шанаэцлля эюлмячяси” бурададыр.

  Баодин. “Шанаэцлля эюлмячяси” паркы.