Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVROPA AZAD TİCARƏT ASSOSİASİYASI

  АВРОПА  АЗАД  ТИЪАРЯТ  АССОСИАСИЙАСЫ (ААТА) – реэионал игтисади груплашма; Авропа Игтисади Бирлийиня (АИБ) дахил олмамыш бир сыра Авропа дювлятляринин Стокщолм конвенсийасына (1960) ясасян йарадылмышдыр. ААТА-нын ясасыны азад тиъарят зонасы тяшкил едир: гаршылыглы тиъарятдя эюмрцк рцсуму вя сай мящдудиййяти ляьв едилмишдир, лакин ващид хариъи тариф йохдур. Ассосиасийайа яввялъя йедди дювлят: Австрийа, Б. Британийа, Данимарка, Норвеъ, Португалийа, Исвечря вя Исвеъ дахил иди. ААТА щаггында конвенсийа Исвечря иля эюмрцк иттифагы баьламыш Лихтенштейня дя шамил едилир. 1961 илдя Финландийа, 1970 илдя Исландийа ААТА-йа дахил олду.  Данимарка, Б. Британийа, Португалийа, Австрийа, Финландийа вя Исвеч Авропа Иттифагына (АИ) цзв олмагларына эюря мцхтялиф вахтларда ААТА-дан чыхмышлар. 21 ясрин яввялиндя 3 цзв-юлкяни: Норвеч, Исвечря вя Исландийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Ъеневрядядир, рящбяр органы Назирляр Шурасы, иърачы органы Катибликдир.

  31.12.1966 илдя идхал едилян ямтяяляря гойулан эюмрцк рцсуму вя онларын сай мящдудиййяти ляьв олунду, щямчинин идхал вя ихраъ цзря еквивалент тядбирляр гадаьан едилди. Цчцнъц юлкяляря эялдикдя ися цзв-юлкяляр юз мцстягил эюмрцк тарифлярини сахлайыр. 1970-ъи иллярдя АИБ иля ААТА дювлятляриндян щяр бири арасында ямтяя иля азад тиъарятя тяминат верян азад тиъарят щаггында икитяряфли мцгавиля баьланмышдыр. 1977 илдя ААТА-нын АИБ-ля тиъарятиндя сянайе малларына гойулан эюмрцк рцсуму ляьв едилмишдир. Бу ики тиъарят блоку арасында ялагя 1980ъи иллярдя мющкямлянмишдир; щяр ики тяряф ямякдашлыьа ъан атмышдыр.

  1990-ъы иллярин яввялляриндя ААТА иля АИ-нин пакты нятиъясиндя тякъя ямтяя тиъарятини дейил, щям дя хидмят сащясини, капитал вя ишчи гцввясинин азад щярякятини вя с. ящатя едян Авропа игтисади зонасы йарадылмышдыр. АИ-нин цзвц олмайан Исвечря бу эениш разылашмайа гошулмамышдыр.

  ААТА цчцнъц юлкялярля, хцсусян Мяркязи вя Шярги Авропа, Аралыг дянизйаны юлкяляр вя Йахын Шяргля тиъарят ялагялярини эенишляндирмиш вя эцъляндирмишдир. Игтисади зонайа дахил олан цч ААТА дювляти (Исландийа, Лихтенштейн вя Норвеч) бир-бири иля вя АИ-нин цзвц олан 15 дювлятля эцзяштли ялагяляр гурмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVROPA AZAD TİCARƏT ASSOSİASİYASI

  АВРОПА  АЗАД  ТИЪАРЯТ  АССОСИАСИЙАСЫ (ААТА) – реэионал игтисади груплашма; Авропа Игтисади Бирлийиня (АИБ) дахил олмамыш бир сыра Авропа дювлятляринин Стокщолм конвенсийасына (1960) ясасян йарадылмышдыр. ААТА-нын ясасыны азад тиъарят зонасы тяшкил едир: гаршылыглы тиъарятдя эюмрцк рцсуму вя сай мящдудиййяти ляьв едилмишдир, лакин ващид хариъи тариф йохдур. Ассосиасийайа яввялъя йедди дювлят: Австрийа, Б. Британийа, Данимарка, Норвеъ, Португалийа, Исвечря вя Исвеъ дахил иди. ААТА щаггында конвенсийа Исвечря иля эюмрцк иттифагы баьламыш Лихтенштейня дя шамил едилир. 1961 илдя Финландийа, 1970 илдя Исландийа ААТА-йа дахил олду.  Данимарка, Б. Британийа, Португалийа, Австрийа, Финландийа вя Исвеч Авропа Иттифагына (АИ) цзв олмагларына эюря мцхтялиф вахтларда ААТА-дан чыхмышлар. 21 ясрин яввялиндя 3 цзв-юлкяни: Норвеч, Исвечря вя Исландийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Ъеневрядядир, рящбяр органы Назирляр Шурасы, иърачы органы Катибликдир.

  31.12.1966 илдя идхал едилян ямтяяляря гойулан эюмрцк рцсуму вя онларын сай мящдудиййяти ляьв олунду, щямчинин идхал вя ихраъ цзря еквивалент тядбирляр гадаьан едилди. Цчцнъц юлкяляря эялдикдя ися цзв-юлкяляр юз мцстягил эюмрцк тарифлярини сахлайыр. 1970-ъи иллярдя АИБ иля ААТА дювлятляриндян щяр бири арасында ямтяя иля азад тиъарятя тяминат верян азад тиъарят щаггында икитяряфли мцгавиля баьланмышдыр. 1977 илдя ААТА-нын АИБ-ля тиъарятиндя сянайе малларына гойулан эюмрцк рцсуму ляьв едилмишдир. Бу ики тиъарят блоку арасында ялагя 1980ъи иллярдя мющкямлянмишдир; щяр ики тяряф ямякдашлыьа ъан атмышдыр.

  1990-ъы иллярин яввялляриндя ААТА иля АИ-нин пакты нятиъясиндя тякъя ямтяя тиъарятини дейил, щям дя хидмят сащясини, капитал вя ишчи гцввясинин азад щярякятини вя с. ящатя едян Авропа игтисади зонасы йарадылмышдыр. АИ-нин цзвц олмайан Исвечря бу эениш разылашмайа гошулмамышдыр.

  ААТА цчцнъц юлкялярля, хцсусян Мяркязи вя Шярги Авропа, Аралыг дянизйаны юлкяляр вя Йахын Шяргля тиъарят ялагялярини эенишляндирмиш вя эцъляндирмишдир. Игтисади зонайа дахил олан цч ААТА дювляти (Исландийа, Лихтенштейн вя Норвеч) бир-бири иля вя АИ-нин цзвц олан 15 дювлятля эцзяштли ялагяляр гурмушдур.

  AVROPA AZAD TİCARƏT ASSOSİASİYASI

  АВРОПА  АЗАД  ТИЪАРЯТ  АССОСИАСИЙАСЫ (ААТА) – реэионал игтисади груплашма; Авропа Игтисади Бирлийиня (АИБ) дахил олмамыш бир сыра Авропа дювлятляринин Стокщолм конвенсийасына (1960) ясасян йарадылмышдыр. ААТА-нын ясасыны азад тиъарят зонасы тяшкил едир: гаршылыглы тиъарятдя эюмрцк рцсуму вя сай мящдудиййяти ляьв едилмишдир, лакин ващид хариъи тариф йохдур. Ассосиасийайа яввялъя йедди дювлят: Австрийа, Б. Британийа, Данимарка, Норвеъ, Португалийа, Исвечря вя Исвеъ дахил иди. ААТА щаггында конвенсийа Исвечря иля эюмрцк иттифагы баьламыш Лихтенштейня дя шамил едилир. 1961 илдя Финландийа, 1970 илдя Исландийа ААТА-йа дахил олду.  Данимарка, Б. Британийа, Португалийа, Австрийа, Финландийа вя Исвеч Авропа Иттифагына (АИ) цзв олмагларына эюря мцхтялиф вахтларда ААТА-дан чыхмышлар. 21 ясрин яввялиндя 3 цзв-юлкяни: Норвеч, Исвечря вя Исландийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Ъеневрядядир, рящбяр органы Назирляр Шурасы, иърачы органы Катибликдир.

  31.12.1966 илдя идхал едилян ямтяяляря гойулан эюмрцк рцсуму вя онларын сай мящдудиййяти ляьв олунду, щямчинин идхал вя ихраъ цзря еквивалент тядбирляр гадаьан едилди. Цчцнъц юлкяляря эялдикдя ися цзв-юлкяляр юз мцстягил эюмрцк тарифлярини сахлайыр. 1970-ъи иллярдя АИБ иля ААТА дювлятляриндян щяр бири арасында ямтяя иля азад тиъарятя тяминат верян азад тиъарят щаггында икитяряфли мцгавиля баьланмышдыр. 1977 илдя ААТА-нын АИБ-ля тиъарятиндя сянайе малларына гойулан эюмрцк рцсуму ляьв едилмишдир. Бу ики тиъарят блоку арасында ялагя 1980ъи иллярдя мющкямлянмишдир; щяр ики тяряф ямякдашлыьа ъан атмышдыр.

  1990-ъы иллярин яввялляриндя ААТА иля АИ-нин пакты нятиъясиндя тякъя ямтяя тиъарятини дейил, щям дя хидмят сащясини, капитал вя ишчи гцввясинин азад щярякятини вя с. ящатя едян Авропа игтисади зонасы йарадылмышдыр. АИ-нин цзвц олмайан Исвечря бу эениш разылашмайа гошулмамышдыр.

  ААТА цчцнъц юлкялярля, хцсусян Мяркязи вя Шярги Авропа, Аралыг дянизйаны юлкяляр вя Йахын Шяргля тиъарят ялагялярини эенишляндирмиш вя эцъляндирмишдир. Игтисади зонайа дахил олан цч ААТА дювляти (Исландийа, Лихтенштейн вя Норвеч) бир-бири иля вя АИ-нин цзвц олан 15 дювлятля эцзяштли ялагяляр гурмушдур.