Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURQ


  БУРГ – орта ясрлярдя Гярби Авропада феодалын йашадыьы мющкямляндирилмиш тикили. Б.-лары 8 ясрин сону – 9 ясрин яввялляриндя инша етмяйя башламышлар. Мцдафия цчцн ялверишли йерлярдя (йцксякликлярдя, кичик адаларда вя с.) салыныр, сядляр вя хяндяклярля ящатялянирди. 10 ясрдян башлайараг щям ев, щям дя сонунъу мцдафия хяттини тяшкил едян ясас галаны –донжону горумаг мягсядиля Б.-ларын мющкям даш диварлары, галдырылан кюрпцляри вя с. олурду. Йашайыш вя мцдафия функсийаларыны дашыйан Б.-лар тядриъян феодалын табелийиндя олан яразилярин инзибати мяркязиня чеврилирди. Б.-ларын ятрафында сяняткарларын вя таъирлярин мяскунлашмасы 11–13 ясрлярдя шящярлярин йаранмасына тякан верди. Нятиъядя Б.- ларын чоху сцрятля формалашан орта яср шящярляринин юзяйи олду. Азад шящяр ящалиси бцрэерляр адланмаьа башлады. 15 ясрдян щярби техниканын, илк нювбядя, артиллерийанын инкишафы иля ялагядар Б.-ларын истещкам ящямиййяти азалды. Онлары мяркязиндя гясрляр олан даща мцряккяб мемарлыг комплексляри явяз етди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURQ


  БУРГ – орта ясрлярдя Гярби Авропада феодалын йашадыьы мющкямляндирилмиш тикили. Б.-лары 8 ясрин сону – 9 ясрин яввялляриндя инша етмяйя башламышлар. Мцдафия цчцн ялверишли йерлярдя (йцксякликлярдя, кичик адаларда вя с.) салыныр, сядляр вя хяндяклярля ящатялянирди. 10 ясрдян башлайараг щям ев, щям дя сонунъу мцдафия хяттини тяшкил едян ясас галаны –донжону горумаг мягсядиля Б.-ларын мющкям даш диварлары, галдырылан кюрпцляри вя с. олурду. Йашайыш вя мцдафия функсийаларыны дашыйан Б.-лар тядриъян феодалын табелийиндя олан яразилярин инзибати мяркязиня чеврилирди. Б.-ларын ятрафында сяняткарларын вя таъирлярин мяскунлашмасы 11–13 ясрлярдя шящярлярин йаранмасына тякан верди. Нятиъядя Б.- ларын чоху сцрятля формалашан орта яср шящярляринин юзяйи олду. Азад шящяр ящалиси бцрэерляр адланмаьа башлады. 15 ясрдян щярби техниканын, илк нювбядя, артиллерийанын инкишафы иля ялагядар Б.-ларын истещкам ящямиййяти азалды. Онлары мяркязиндя гясрляр олан даща мцряккяб мемарлыг комплексляри явяз етди.

  BURQ


  БУРГ – орта ясрлярдя Гярби Авропада феодалын йашадыьы мющкямляндирилмиш тикили. Б.-лары 8 ясрин сону – 9 ясрин яввялляриндя инша етмяйя башламышлар. Мцдафия цчцн ялверишли йерлярдя (йцксякликлярдя, кичик адаларда вя с.) салыныр, сядляр вя хяндяклярля ящатялянирди. 10 ясрдян башлайараг щям ев, щям дя сонунъу мцдафия хяттини тяшкил едян ясас галаны –донжону горумаг мягсядиля Б.-ларын мющкям даш диварлары, галдырылан кюрпцляри вя с. олурду. Йашайыш вя мцдафия функсийаларыны дашыйан Б.-лар тядриъян феодалын табелийиндя олан яразилярин инзибати мяркязиня чеврилирди. Б.-ларын ятрафында сяняткарларын вя таъирлярин мяскунлашмасы 11–13 ясрлярдя шящярлярин йаранмасына тякан верди. Нятиъядя Б.- ларын чоху сцрятля формалашан орта яср шящярляринин юзяйи олду. Азад шящяр ящалиси бцрэерляр адланмаьа башлады. 15 ясрдян щярби техниканын, илк нювбядя, артиллерийанын инкишафы иля ялагядар Б.-ларын истещкам ящямиййяти азалды. Онлары мяркязиндя гясрляр олан даща мцряккяб мемарлыг комплексляри явяз етди.