Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Asif Rufulla  oğlu

  ABDULLAYEV Asif Rufulla oьlu (25.12.1933, indiki Sabirabad r-nunun Axtaчы k. – 29.10.1991, Bakы) – Azяrb. педиатры, тибб е.д. (1969), проф. (1991). Азярб. Дювлят Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1956). 1956–71 illяrdя Sabirabad r-nunda hяkim, Azяrb. SSR Sяhiyyя Nazirliyinin Elmi Tяdqiqat Ana vя Uшaq Mцhafizяsi Иn-tunda baш elmi iшчi, pediatriya шюbяsinin rяhbяri olmuш, 1971–86 illяrdя щямин in-тdа elmi iшlяr цzrя direktor mцavini iшlяmiшdir. Tяdqiqatлары uшaqlarda tяnяffцs sistemi orqanlarы xяstяliklяrinin юyrяnilmяsinя hяsr olunmuшdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Asif Rufulla  oğlu

  ABDULLAYEV Asif Rufulla oьlu (25.12.1933, indiki Sabirabad r-nunun Axtaчы k. – 29.10.1991, Bakы) – Azяrb. педиатры, тибб е.д. (1969), проф. (1991). Азярб. Дювлят Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1956). 1956–71 illяrdя Sabirabad r-nunda hяkim, Azяrb. SSR Sяhiyyя Nazirliyinin Elmi Tяdqiqat Ana vя Uшaq Mцhafizяsi Иn-tunda baш elmi iшчi, pediatriya шюbяsinin rяhbяri olmuш, 1971–86 illяrdя щямин in-тdа elmi iшlяr цzrя direktor mцavini iшlяmiшdir. Tяdqiqatлары uшaqlarda tяnяffцs sistemi orqanlarы xяstяliklяrinin юyrяnilmяsinя hяsr olunmuшdur.

  ABDULLAYEV Asif Rufulla  oğlu

  ABDULLAYEV Asif Rufulla oьlu (25.12.1933, indiki Sabirabad r-nunun Axtaчы k. – 29.10.1991, Bakы) – Azяrb. педиатры, тибб е.д. (1969), проф. (1991). Азярб. Дювлят Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1956). 1956–71 illяrdя Sabirabad r-nunda hяkim, Azяrb. SSR Sяhiyyя Nazirliyinin Elmi Tяdqiqat Ana vя Uшaq Mцhafizяsi Иn-tunda baш elmi iшчi, pediatriya шюbяsinin rяhbяri olmuш, 1971–86 illяrdя щямин in-тdа elmi iшlяr цzrя direktor mцavini iшlяmiшdir. Tяdqiqatлары uшaqlarda tяnяffцs sistemi orqanlarы xяstяliklяrinin юyrяnilmяsinя hяsr olunmuшdur.