Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Ayaz Hidayət oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Айаз Щидайят оьлу (д.2.6.1940, Эянъя) – машыншцнаслыг сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1990), проф. (1991). 1963 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики Азярб. Техники Ун-ти) битирмишдир. 1964–65 иллярдя Цмумиттифаг Елми Тядгигат вя Лайищя-Технолоэийа Нефт Машынгайырмасы Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя ишлямишдир. 1965 илдян Азярб. Техники Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир (1976 илдян кафедра мцдиридир). 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясярляри: Машын деталларынын ЕЩМ-дя щесабланмасы. Б., 1991; Машын деталлары вя конструксийаетмянин ясаслары (Р.К.Мяммядов вя М.Щ. Ъцмяйевля бирликдя). Б., 2003.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Ayaz Hidayət oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Айаз Щидайят оьлу (д.2.6.1940, Эянъя) – машыншцнаслыг сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1990), проф. (1991). 1963 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики Азярб. Техники Ун-ти) битирмишдир. 1964–65 иллярдя Цмумиттифаг Елми Тядгигат вя Лайищя-Технолоэийа Нефт Машынгайырмасы Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя ишлямишдир. 1965 илдян Азярб. Техники Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир (1976 илдян кафедра мцдиридир). 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясярляри: Машын деталларынын ЕЩМ-дя щесабланмасы. Б., 1991; Машын деталлары вя конструксийаетмянин ясаслары (Р.К.Мяммядов вя М.Щ. Ъцмяйевля бирликдя). Б., 2003.

  ABDULLAYEV Ayaz Hidayət oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Айаз Щидайят оьлу (д.2.6.1940, Эянъя) – машыншцнаслыг сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1990), проф. (1991). 1963 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики Азярб. Техники Ун-ти) битирмишдир. 1964–65 иллярдя Цмумиттифаг Елми Тядгигат вя Лайищя-Технолоэийа Нефт Машынгайырмасы Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя ишлямишдир. 1965 илдян Азярб. Техники Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир (1976 илдян кафедра мцдиридир). 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясярляри: Машын деталларынын ЕЩМ-дя щесабланмасы. Б., 1991; Машын деталлары вя конструксийаетмянин ясаслары (Р.К.Мяммядов вя М.Щ. Ъцмяйевля бирликдя). Б., 2003.