Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURQOMİSTR


  БУРГОМИСТР (алм. Бцрэермеистер – шящярлилярин ряиси) – бязи Авропа юлкяляриндя (Австрийа, Белчика, Данимарка, Нидерланд, Алманийа) йерли юзцнцидаря- етмя органларынын башчысы. Б. бялядиййя шурасы, йахуд билаваситя ящали тяряфиндян сечилир. О, бир гайда олараг, бялядиййя мямурларыны вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, бцдъяни идаря едир, бязян ися йалныз тямсилчилик функсийаларыны щяйата кечирир. Йерли юзцнцидаряетмянин бургомистр моделинин ады Б. вязифяси иля ялагядардыр: йерли шура цзвляринин юз араларындан сечдикляри Б. ейни заманда щямин шуранын сядри вя иъманын иъраедиъи щакимиййятинин башчысыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURQOMİSTR


  БУРГОМИСТР (алм. Бцрэермеистер – шящярлилярин ряиси) – бязи Авропа юлкяляриндя (Австрийа, Белчика, Данимарка, Нидерланд, Алманийа) йерли юзцнцидаря- етмя органларынын башчысы. Б. бялядиййя шурасы, йахуд билаваситя ящали тяряфиндян сечилир. О, бир гайда олараг, бялядиййя мямурларыны вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, бцдъяни идаря едир, бязян ися йалныз тямсилчилик функсийаларыны щяйата кечирир. Йерли юзцнцидаряетмянин бургомистр моделинин ады Б. вязифяси иля ялагядардыр: йерли шура цзвляринин юз араларындан сечдикляри Б. ейни заманда щямин шуранын сядри вя иъманын иъраедиъи щакимиййятинин башчысыдыр.

  BURQOMİSTR


  БУРГОМИСТР (алм. Бцрэермеистер – шящярлилярин ряиси) – бязи Авропа юлкяляриндя (Австрийа, Белчика, Данимарка, Нидерланд, Алманийа) йерли юзцнцидаря- етмя органларынын башчысы. Б. бялядиййя шурасы, йахуд билаваситя ящали тяряфиндян сечилир. О, бир гайда олараг, бялядиййя мямурларыны вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, бцдъяни идаря едир, бязян ися йалныз тямсилчилик функсийаларыны щяйата кечирир. Йерли юзцнцидаряетмянин бургомистр моделинин ады Б. вязифяси иля ялагядардыр: йерли шура цзвляринин юз араларындан сечдикляри Б. ейни заманда щямин шуранын сядри вя иъманын иъраедиъи щакимиййятинин башчысыдыр.