Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVROPA OLİMPİYA KOMİTƏSİ

  АВРОПА ОЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АОК; Тще Еуропеан Олймпиъ Ъоммиттеес – ЕОЪ) – ясасы Франсада 1959 илдя гойулмушдур. Низамнамяси Лиссабонда  (1975)  гябул  едилмиш,  Авропа Олимпийа Комитяляри Ассосиасийасы адландырылмышдыр. 1995 илдян АОК адланыр. АОК гитя дювлятляринин Милли Олимпийа Комитяляриндян  тяшкил  олунмушдур  (48 цзв,  2010).   Мянзил-гярарэащы  Ромададыр. Али рящбяр органы Баш Ассамблейадыр; йыьынъаьы илдя бир дяфя кечирилир. Ясас мягсяди Олимпийа щярякатынын инкишафына  йардым  етмяк, Авропа  дювлятляри Милли Олимпийа Комитяляри арасында сых ямякдашлыг  йаратмагдыр.   АОК   Олимпийа Ойунларынын тяшкили вя кечирилмяси иля баьлы чохшахяли фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVROPA OLİMPİYA KOMİTƏSİ

  АВРОПА ОЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АОК; Тще Еуропеан Олймпиъ Ъоммиттеес – ЕОЪ) – ясасы Франсада 1959 илдя гойулмушдур. Низамнамяси Лиссабонда  (1975)  гябул  едилмиш,  Авропа Олимпийа Комитяляри Ассосиасийасы адландырылмышдыр. 1995 илдян АОК адланыр. АОК гитя дювлятляринин Милли Олимпийа Комитяляриндян  тяшкил  олунмушдур  (48 цзв,  2010).   Мянзил-гярарэащы  Ромададыр. Али рящбяр органы Баш Ассамблейадыр; йыьынъаьы илдя бир дяфя кечирилир. Ясас мягсяди Олимпийа щярякатынын инкишафына  йардым  етмяк, Авропа  дювлятляри Милли Олимпийа Комитяляри арасында сых ямякдашлыг  йаратмагдыр.   АОК   Олимпийа Ойунларынын тяшкили вя кечирилмяси иля баьлы чохшахяли фяалиййят эюстярир.

  AVROPA OLİMPİYA KOMİTƏSİ

  АВРОПА ОЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АОК; Тще Еуропеан Олймпиъ Ъоммиттеес – ЕОЪ) – ясасы Франсада 1959 илдя гойулмушдур. Низамнамяси Лиссабонда  (1975)  гябул  едилмиш,  Авропа Олимпийа Комитяляри Ассосиасийасы адландырылмышдыр. 1995 илдян АОК адланыр. АОК гитя дювлятляринин Милли Олимпийа Комитяляриндян  тяшкил  олунмушдур  (48 цзв,  2010).   Мянзил-гярарэащы  Ромададыр. Али рящбяр органы Баш Ассамблейадыр; йыьынъаьы илдя бир дяфя кечирилир. Ясас мягсяди Олимпийа щярякатынын инкишафына  йардым  етмяк, Авропа  дювлятляри Милли Олимпийа Комитяляри арасында сых ямякдашлыг  йаратмагдыр.   АОК   Олимпийа Ойунларынын тяшкили вя кечирилмяси иля баьлы чохшахяли фяалиййят эюстярир.