Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVROPA VALYUTA VAHİDİ

  АВРÓПА ВАЛЙУТА ВАЩИДИ   (инэ. Еуропеан Ъурренъй Унит – ЕКЙУ) – бейнялхалг валйута ващиди нювц, Авропа валйута системинин ясасы (1979–98). Рясми А.в.в.-лярини Авропа валйута ямякдашлыьы фонду (1979–93), даща сонра Авропа валйута институту (1994–98) емиссийа едирди. Авропа валйута системинин щям ещтийат активи, щям дя щесаблашма ващиди олараг хидмят эюстярирди. Валйута зянбилиндя щяр бир милли валйутанын пайы онун гаршылыглы тиъарятдя, милли мящсулда хцсуси чякиси вя юлкянин кредит кюмяйи механизминдя истиракы нязяря алынмагла щесабланырды; пайлара 5 илдя 1 дяфядян эеъ олмайараг йенидян  бахылырды.  Валйута зянбилиндя АФР маркасы лидерлик едирди  (1989  илдя  30,1%).

  Екйунун иъра етдийи ясас функсийалар: иштиракчылар арасында мцбадиля мязяннялярини тяйин едян заман онларын валйутасы цчцн дяйяр еталону олмаг; валйута мязянняляринин мяркязи щяддян араланмасынын юзцнямяхсус “индикатор”у олмаг; дювлятлярарасы кредит ямялиййатлары цзря, щямчинин АБ-нин бцтцн дахили гурумларында щесаблама ващиди кими хидмят етмяк; АБ цзв юлкяляри арасында щесаблашма васитяси функсийасыны иъра етмяк. Екйунун “рясми” вя хцсуси (коммерсийа) нювляри олмушдур. Онлар дяйяръя бярабяр, емиссийа ясасына эюря фяргли иди; “рясми” екйу хцсуси юдяниш дювриййясиня дахил едилмямишды. Екйудан истифадя щям боръаланлара, щям дя кредиторлара валйута мязяннялярин вя фаиз дяряъяляринин ениб-галхмасы иля баьлы рисклярдян гачмаг, йахуд онлары мящдудлашдырмаг имканы верирди.

  А.в.в. пул нишаны, сиккя шяклиндя мадди формайа малик дейилди,  чцнки АИБ юлкяляринин мяркязи вя коммерсийа банкларынын щесабларына йазылыр вя наьдсыз кючцрмяляр йолу иля истифадя едилирди. А.в.в. 1.1.1999 илдян авро иля явяз олунду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVROPA VALYUTA VAHİDİ

  АВРÓПА ВАЛЙУТА ВАЩИДИ   (инэ. Еуропеан Ъурренъй Унит – ЕКЙУ) – бейнялхалг валйута ващиди нювц, Авропа валйута системинин ясасы (1979–98). Рясми А.в.в.-лярини Авропа валйута ямякдашлыьы фонду (1979–93), даща сонра Авропа валйута институту (1994–98) емиссийа едирди. Авропа валйута системинин щям ещтийат активи, щям дя щесаблашма ващиди олараг хидмят эюстярирди. Валйута зянбилиндя щяр бир милли валйутанын пайы онун гаршылыглы тиъарятдя, милли мящсулда хцсуси чякиси вя юлкянин кредит кюмяйи механизминдя истиракы нязяря алынмагла щесабланырды; пайлара 5 илдя 1 дяфядян эеъ олмайараг йенидян  бахылырды.  Валйута зянбилиндя АФР маркасы лидерлик едирди  (1989  илдя  30,1%).

  Екйунун иъра етдийи ясас функсийалар: иштиракчылар арасында мцбадиля мязяннялярини тяйин едян заман онларын валйутасы цчцн дяйяр еталону олмаг; валйута мязянняляринин мяркязи щяддян араланмасынын юзцнямяхсус “индикатор”у олмаг; дювлятлярарасы кредит ямялиййатлары цзря, щямчинин АБ-нин бцтцн дахили гурумларында щесаблама ващиди кими хидмят етмяк; АБ цзв юлкяляри арасында щесаблашма васитяси функсийасыны иъра етмяк. Екйунун “рясми” вя хцсуси (коммерсийа) нювляри олмушдур. Онлар дяйяръя бярабяр, емиссийа ясасына эюря фяргли иди; “рясми” екйу хцсуси юдяниш дювриййясиня дахил едилмямишды. Екйудан истифадя щям боръаланлара, щям дя кредиторлара валйута мязяннялярин вя фаиз дяряъяляринин ениб-галхмасы иля баьлы рисклярдян гачмаг, йахуд онлары мящдудлашдырмаг имканы верирди.

  А.в.в. пул нишаны, сиккя шяклиндя мадди формайа малик дейилди,  чцнки АИБ юлкяляринин мяркязи вя коммерсийа банкларынын щесабларына йазылыр вя наьдсыз кючцрмяляр йолу иля истифадя едилирди. А.в.в. 1.1.1999 илдян авро иля явяз олунду.

  AVROPA VALYUTA VAHİDİ

  АВРÓПА ВАЛЙУТА ВАЩИДИ   (инэ. Еуропеан Ъурренъй Унит – ЕКЙУ) – бейнялхалг валйута ващиди нювц, Авропа валйута системинин ясасы (1979–98). Рясми А.в.в.-лярини Авропа валйута ямякдашлыьы фонду (1979–93), даща сонра Авропа валйута институту (1994–98) емиссийа едирди. Авропа валйута системинин щям ещтийат активи, щям дя щесаблашма ващиди олараг хидмят эюстярирди. Валйута зянбилиндя щяр бир милли валйутанын пайы онун гаршылыглы тиъарятдя, милли мящсулда хцсуси чякиси вя юлкянин кредит кюмяйи механизминдя истиракы нязяря алынмагла щесабланырды; пайлара 5 илдя 1 дяфядян эеъ олмайараг йенидян  бахылырды.  Валйута зянбилиндя АФР маркасы лидерлик едирди  (1989  илдя  30,1%).

  Екйунун иъра етдийи ясас функсийалар: иштиракчылар арасында мцбадиля мязяннялярини тяйин едян заман онларын валйутасы цчцн дяйяр еталону олмаг; валйута мязянняляринин мяркязи щяддян араланмасынын юзцнямяхсус “индикатор”у олмаг; дювлятлярарасы кредит ямялиййатлары цзря, щямчинин АБ-нин бцтцн дахили гурумларында щесаблама ващиди кими хидмят етмяк; АБ цзв юлкяляри арасында щесаблашма васитяси функсийасыны иъра етмяк. Екйунун “рясми” вя хцсуси (коммерсийа) нювляри олмушдур. Онлар дяйяръя бярабяр, емиссийа ясасына эюря фяргли иди; “рясми” екйу хцсуси юдяниш дювриййясиня дахил едилмямишды. Екйудан истифадя щям боръаланлара, щям дя кредиторлара валйута мязяннялярин вя фаиз дяряъяляринин ениб-галхмасы иля баьлы рисклярдян гачмаг, йахуд онлары мящдудлашдырмаг имканы верирди.

  А.в.в. пул нишаны, сиккя шяклиндя мадди формайа малик дейилди,  чцнки АИБ юлкяляринин мяркязи вя коммерсийа банкларынын щесабларына йазылыр вя наьдсыз кючцрмяляр йолу иля истифадя едилирди. А.в.в. 1.1.1999 илдян авро иля явяз олунду.