Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Aydın Həsən oğlu

  ABDULLAYEV Aydыn Hяsяn oьlu (25.4.1951, Бакы – 26.7.2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1985). Azяrb. Респ. Dюvlяt mцkafatы laureatы (1991). Щ.М.Abdullayevин oьluдур. Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). “Информатика” Елми-Техники Комплексинин Баш директору ишлямишдир (1992–99). Онун рящбярлийи иля аерокосмик пейкляр цчцн информасийа мцдафияси системи, йени темп-р вя тязйиг вериъиляри ишляниб щазырланмышдыр (1989). 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Aydın Həsən oğlu

  ABDULLAYEV Aydыn Hяsяn oьlu (25.4.1951, Бакы – 26.7.2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1985). Azяrb. Респ. Dюvlяt mцkafatы laureatы (1991). Щ.М.Abdullayevин oьluдур. Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). “Информатика” Елми-Техники Комплексинин Баш директору ишлямишдир (1992–99). Онун рящбярлийи иля аерокосмик пейкляр цчцн информасийа мцдафияси системи, йени темп-р вя тязйиг вериъиляри ишляниб щазырланмышдыр (1989). 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ABDULLAYEV Aydın Həsən oğlu

  ABDULLAYEV Aydыn Hяsяn oьlu (25.4.1951, Бакы – 26.7.2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1985). Azяrb. Респ. Dюvlяt mцkafatы laureatы (1991). Щ.М.Abdullayevин oьluдур. Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). “Информатика” Елми-Техники Комплексинин Баш директору ишлямишдир (1992–99). Онун рящбярлийи иля аерокосмик пейкляр цчцн информасийа мцдафияси системи, йени темп-р вя тязйиг вериъиляри ишляниб щазырланмышдыр (1989). 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.