Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARATZADƏ Zülfüqar Yaqub oğlu

  БАРАТЗАДЯ Зцлфцгар Йагуб оьлу (8.7.1931, Эянъя – 11.2.1991, Эянъя) – Азярб. актйору, Азярб. ССР. халг артисти (1981). 1949–91 иллярдя Ъ. Ъаббар- лы ад. Эянъя Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Сяhнядя илк дяфя Ернандо (“Щийляэяр севэили”, Лопе де Вега) ролунда чыхыш етмишдир. Б., ясасян, характер ролларын ифачысы олмуш, Миндилли (“Нишанлы гыз”, С. Ряhман) образы иля эениш шюhрят газанмышдыр. Диэяр роллары: Мирзя Сямяндяр (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы), Ялигулу (“Ялигулу евлянир”, С.Ряhман), Динар (“Йадындамы?”, А. Мяммядов), Шимшан (“Дяли Домрул”, А. Мяммядов; “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны цзря), Ата (“Астана”, А.Ду- дарев) вя с. Б. ейни заманда Эянъядя бядии юзфяалиййят коллективляриня (драм, рягс, сазчы гызлар ансамблы) ряhбярлик етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARATZADƏ Zülfüqar Yaqub oğlu

  БАРАТЗАДЯ Зцлфцгар Йагуб оьлу (8.7.1931, Эянъя – 11.2.1991, Эянъя) – Азярб. актйору, Азярб. ССР. халг артисти (1981). 1949–91 иллярдя Ъ. Ъаббар- лы ад. Эянъя Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Сяhнядя илк дяфя Ернандо (“Щийляэяр севэили”, Лопе де Вега) ролунда чыхыш етмишдир. Б., ясасян, характер ролларын ифачысы олмуш, Миндилли (“Нишанлы гыз”, С. Ряhман) образы иля эениш шюhрят газанмышдыр. Диэяр роллары: Мирзя Сямяндяр (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы), Ялигулу (“Ялигулу евлянир”, С.Ряhман), Динар (“Йадындамы?”, А. Мяммядов), Шимшан (“Дяли Домрул”, А. Мяммядов; “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны цзря), Ата (“Астана”, А.Ду- дарев) вя с. Б. ейни заманда Эянъядя бядии юзфяалиййят коллективляриня (драм, рягс, сазчы гызлар ансамблы) ряhбярлик етмишдир.

  BARATZADƏ Zülfüqar Yaqub oğlu

  БАРАТЗАДЯ Зцлфцгар Йагуб оьлу (8.7.1931, Эянъя – 11.2.1991, Эянъя) – Азярб. актйору, Азярб. ССР. халг артисти (1981). 1949–91 иллярдя Ъ. Ъаббар- лы ад. Эянъя Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Сяhнядя илк дяфя Ернандо (“Щийляэяр севэили”, Лопе де Вега) ролунда чыхыш етмишдир. Б., ясасян, характер ролларын ифачысы олмуш, Миндилли (“Нишанлы гыз”, С. Ряhман) образы иля эениш шюhрят газанмышдыр. Диэяр роллары: Мирзя Сямяндяр (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы), Ялигулу (“Ялигулу евлянир”, С.Ряhман), Динар (“Йадындамы?”, А. Мяммядов), Шимшан (“Дяли Домрул”, А. Мяммядов; “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны цзря), Ата (“Астана”, А.Ду- дарев) вя с. Б. ейни заманда Эянъядя бядии юзфяалиййят коллективляриня (драм, рягс, сазчы гызлар ансамблы) ряhбярлик етмишдир.