Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURMA


  БÚРМÁ, Бирма гысатцклц пиш и й и – пишик ъинси. 1930-ъу иллярдя АБШ-да Бирмадан эятирилмиш пишийин нясли ясасында йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, эюрцндцйцндян аьырдыр. Башынын алмаъыг сцмцкляри чыхыг (енлисифят), бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри сары, эирдя вя йа цст хятти дцзлянмишдир. Тцкц зяриф, парлаг, бядяниня сых йапышан, тифтиксиздир. Рянэи гящвяйи, мави, тцнд-гящвяйи, бянювшяйи, гырмызы, ачыг-сары вя онун мцхтялиф чаларларындадыр. Б.-нын бядянинин алт щиссяси белиня нисбятян азъа ачыг рянэдядир. Адамайовушан вя ойнагдыр.


  Бурма пишийи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURMA


  БÚРМÁ, Бирма гысатцклц пиш и й и – пишик ъинси. 1930-ъу иллярдя АБШ-да Бирмадан эятирилмиш пишийин нясли ясасында йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, эюрцндцйцндян аьырдыр. Башынын алмаъыг сцмцкляри чыхыг (енлисифят), бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри сары, эирдя вя йа цст хятти дцзлянмишдир. Тцкц зяриф, парлаг, бядяниня сых йапышан, тифтиксиздир. Рянэи гящвяйи, мави, тцнд-гящвяйи, бянювшяйи, гырмызы, ачыг-сары вя онун мцхтялиф чаларларындадыр. Б.-нын бядянинин алт щиссяси белиня нисбятян азъа ачыг рянэдядир. Адамайовушан вя ойнагдыр.


  Бурма пишийи.

  BURMA


  БÚРМÁ, Бирма гысатцклц пиш и й и – пишик ъинси. 1930-ъу иллярдя АБШ-да Бирмадан эятирилмиш пишийин нясли ясасында йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, эюрцндцйцндян аьырдыр. Башынын алмаъыг сцмцкляри чыхыг (енлисифят), бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри сары, эирдя вя йа цст хятти дцзлянмишдир. Тцкц зяриф, парлаг, бядяниня сых йапышан, тифтиксиздир. Рянэи гящвяйи, мави, тцнд-гящвяйи, бянювшяйи, гырмызы, ачыг-сары вя онун мцхтялиф чаларларындадыр. Б.-нын бядянинин алт щиссяси белиня нисбятян азъа ачыг рянэдядир. Адамайовушан вя ойнагдыр.


  Бурма пишийи.