Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUROS


  БÚРОС (Борåс) – Исвечин ъ.-г.-индя шящяр. Ящ. 66,3 мин (2010). Каттегат боьазынын 70 км-лийиндя, Вискан чайы сащилиндя, Щютеборгдан ш.-дядир. Нягл. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.1621 илдя салынмышдыр. Гяср (15 яср), кился (1699), Ратуша (1909–1910, мемарлар И. Тенгбум вя Е. Торулф) сахланыл- мышдыр. Ун-т (1977), Али мемарлыг мяктяби фяалиййят эюстярир. Ряссамлыг, мцасир инъясянят, тохуъулуг (2000) музейляри, ачыг сяма алтында етнографийа музейи, йаньынсюндцрмя иши музейи; шящяр театры (1964); зоопарк вар. Хидмят сферасы (о ъцмлядян интернет- тиъарят) инкишаф етмишдир. Б. юлкядя ян ири тохуъулуг (17 ясрдян; шящярдя вя ятрафында сащянин милли мящсулунун тягр. йарысы истещсал олунур) вя тикиш (палтар, йатаг дяйишяйи вя ев цчцн диэяр мящсуллар) мяр- кязляриндян биридир. Електрон мямулатлары, тикинти вя бязяк материаллары истещсал олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUROS


  БÚРОС (Борåс) – Исвечин ъ.-г.-индя шящяр. Ящ. 66,3 мин (2010). Каттегат боьазынын 70 км-лийиндя, Вискан чайы сащилиндя, Щютеборгдан ш.-дядир. Нягл. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.1621 илдя салынмышдыр. Гяср (15 яср), кился (1699), Ратуша (1909–1910, мемарлар И. Тенгбум вя Е. Торулф) сахланыл- мышдыр. Ун-т (1977), Али мемарлыг мяктяби фяалиййят эюстярир. Ряссамлыг, мцасир инъясянят, тохуъулуг (2000) музейляри, ачыг сяма алтында етнографийа музейи, йаньынсюндцрмя иши музейи; шящяр театры (1964); зоопарк вар. Хидмят сферасы (о ъцмлядян интернет- тиъарят) инкишаф етмишдир. Б. юлкядя ян ири тохуъулуг (17 ясрдян; шящярдя вя ятрафында сащянин милли мящсулунун тягр. йарысы истещсал олунур) вя тикиш (палтар, йатаг дяйишяйи вя ев цчцн диэяр мящсуллар) мяр- кязляриндян биридир. Електрон мямулатлары, тикинти вя бязяк материаллары истещсал олунур.

  BUROS


  БÚРОС (Борåс) – Исвечин ъ.-г.-индя шящяр. Ящ. 66,3 мин (2010). Каттегат боьазынын 70 км-лийиндя, Вискан чайы сащилиндя, Щютеборгдан ш.-дядир. Нягл. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.1621 илдя салынмышдыр. Гяср (15 яср), кился (1699), Ратуша (1909–1910, мемарлар И. Тенгбум вя Е. Торулф) сахланыл- мышдыр. Ун-т (1977), Али мемарлыг мяктяби фяалиййят эюстярир. Ряссамлыг, мцасир инъясянят, тохуъулуг (2000) музейляри, ачыг сяма алтында етнографийа музейи, йаньынсюндцрмя иши музейи; шящяр театры (1964); зоопарк вар. Хидмят сферасы (о ъцмлядян интернет- тиъарят) инкишаф етмишдир. Б. юлкядя ян ири тохуъулуг (17 ясрдян; шящярдя вя ятрафында сащянин милли мящсулунун тягр. йарысы истещсал олунур) вя тикиш (палтар, йатаг дяйишяйи вя ев цчцн диэяр мящсуллар) мяр- кязляриндян биридир. Електрон мямулатлары, тикинти вя бязяк материаллары истещсал олунур.