Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUROVAR SİLSİLƏSİ


  БУРОВАР СИЛСИЛЯСИ – Азярб. Респ.-нын ъ.-ш.-индя, Талыш даь системиндя силсиля. Шм.-г.-дян ъ.-ш.-я доьру узаныр. Макс. щцнд. 1105,5 м (Вялидаь). Сятщи Палеоэенин вулканоэен-чюкмя сцхурларындан ибарятдир. Б.с. она паралел олан Пештясяр силсилясиндян даьарасы чюкякликля айрылыр вя ъ.-ш.-я тяряф енсизляшяряк алчалыр. Мяркязи щиссяси Виляш чайынын дяряси иля кясилмишдир. Йамаълары мешяликдир (палыд, фыстыг, вяляс). Ашаьы щиссясиндя дямираьаъ, шабалыдйарпаг палыд, азат вя с. битир. Тикинти дашы чыхарылыр. Минерал булаглар вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUROVAR SİLSİLƏSİ


  БУРОВАР СИЛСИЛЯСИ – Азярб. Респ.-нын ъ.-ш.-индя, Талыш даь системиндя силсиля. Шм.-г.-дян ъ.-ш.-я доьру узаныр. Макс. щцнд. 1105,5 м (Вялидаь). Сятщи Палеоэенин вулканоэен-чюкмя сцхурларындан ибарятдир. Б.с. она паралел олан Пештясяр силсилясиндян даьарасы чюкякликля айрылыр вя ъ.-ш.-я тяряф енсизляшяряк алчалыр. Мяркязи щиссяси Виляш чайынын дяряси иля кясилмишдир. Йамаълары мешяликдир (палыд, фыстыг, вяляс). Ашаьы щиссясиндя дямираьаъ, шабалыдйарпаг палыд, азат вя с. битир. Тикинти дашы чыхарылыр. Минерал булаглар вар.

  BUROVAR SİLSİLƏSİ


  БУРОВАР СИЛСИЛЯСИ – Азярб. Респ.-нын ъ.-ш.-индя, Талыш даь системиндя силсиля. Шм.-г.-дян ъ.-ш.-я доьру узаныр. Макс. щцнд. 1105,5 м (Вялидаь). Сятщи Палеоэенин вулканоэен-чюкмя сцхурларындан ибарятдир. Б.с. она паралел олан Пештясяр силсилясиндян даьарасы чюкякликля айрылыр вя ъ.-ш.-я тяряф енсизляшяряк алчалыр. Мяркязи щиссяси Виляш чайынын дяряси иля кясилмишдир. Йамаълары мешяликдир (палыд, фыстыг, вяляс). Ашаьы щиссясиндя дямираьаъ, шабалыдйарпаг палыд, азат вя с. битир. Тикинти дашы чыхарылыр. Минерал булаглар вар.