Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURRE


  БУРРÉ (фр. боуррéе, боуррер сюзцндян – эюзлянилмяз сычрайышлар етмяк) – гядим франсыз рягси. 16 ясрин орталарында йаранмышдыр. 17 ясрдян Б. сяъиййяви ъцт юлчцлц (алла бреве), ити темпли, дягиг ритмли сарай рягси олмушдур. 17 ясрин орталарында инструментал сцитанын тяркибиня салынмыш, Ж.Б. Лцлли Б.-ни опера вя балетя дахил етмишдир. 18 ясрин 1-ъи йарысында Франсанын щцдудларындан кянарда да мяшщур иди. Г. Муффат, Э.Ф. Щендел, И.С. Бах, А. Кампра, А.К. Детуш, Ж.Ф. Рамо юз йарадыъылыгларында Б.-йя мцраъият етмишляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURRE


  БУРРÉ (фр. боуррéе, боуррер сюзцндян – эюзлянилмяз сычрайышлар етмяк) – гядим франсыз рягси. 16 ясрин орталарында йаранмышдыр. 17 ясрдян Б. сяъиййяви ъцт юлчцлц (алла бреве), ити темпли, дягиг ритмли сарай рягси олмушдур. 17 ясрин орталарында инструментал сцитанын тяркибиня салынмыш, Ж.Б. Лцлли Б.-ни опера вя балетя дахил етмишдир. 18 ясрин 1-ъи йарысында Франсанын щцдудларындан кянарда да мяшщур иди. Г. Муффат, Э.Ф. Щендел, И.С. Бах, А. Кампра, А.К. Детуш, Ж.Ф. Рамо юз йарадыъылыгларында Б.-йя мцраъият етмишляр.

  BURRE


  БУРРÉ (фр. боуррéе, боуррер сюзцндян – эюзлянилмяз сычрайышлар етмяк) – гядим франсыз рягси. 16 ясрин орталарында йаранмышдыр. 17 ясрдян Б. сяъиййяви ъцт юлчцлц (алла бреве), ити темпли, дягиг ритмли сарай рягси олмушдур. 17 ясрин орталарында инструментал сцитанын тяркибиня салынмыш, Ж.Б. Лцлли Б.-ни опера вя балетя дахил етмишдир. 18 ясрин 1-ъи йарысында Франсанын щцдудларындан кянарда да мяшщур иди. Г. Муффат, Э.Ф. Щендел, И.С. Бах, А. Кампра, А.К. Детуш, Ж.Ф. Рамо юз йарадыъылыгларында Б.-йя мцраъият етмишляр.