Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURSA


  БУРСА, Бруса – Тцркийянин шм.-г.-индя шящяр. Бурса илинин инз. м. Улудаь силсилясинин шм.-г. ятякляриндя, Эемлик кюрфязинин (Мярмяря дянизи) 30 км-лийиндядир. Ящ. 1,7 млн. (2011). Автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. Ясасы е.я. 2 ясрдя (диэяр мялуматлара эюря, е.я. 3 ясрдя) гойулмуш, Вифинийа щюкмдары Прусанын (Προυσίας) шяряфиня адландырылмышдыр (йун. ΠροŨσα, лат. Пруса). Рома империйасынын, сонралар Бизансын тяркибиня дахил иди. 11 ясрдя дяфялярля сялъугларын, бизанслыларын вя сялибчилярин ялиня кечмишдир. 1326 илдя Орхан тяряфиндян тутулмуш вя Османлы дювлятинин пайтахты олмушдур. 1360-ъы
  иллярин яввялляриндя (диэяр мялуматлара эюря, 1402, йахуд 1413 илдя) пайтахтын Ядирняйя кючцрцлмясиндян сонра илк тцрк султанларынын тцрбяси кими юз ящямиййятини сахламышдыр. 1402 илдя Теймурун щцъумуна мяруз галмыш, 1607 илдя йеничярилярин гийамы заманы йандырылмышды. 15–17 ясрлярдя Б. ипяк парча емалы вя тиъарят мяркязи, Худавяндийар санъаьынын ясас шящяри олмушдур. 18–19 ясрлярдя Б.-нын сянайе- тиъарят мяркязи кими ролу азалмышды (бал- неоложи курорт кими ящямиййятини сахламышды; бунунла гядимдян мяшщур иди). Антантанын Тцркийяйя мцдахиляси (1918–22) эедишиндя йунан гошунлары тяряфиндян ишьал олунмуш вя шиддятли дюйцшляр мейданына чеврилмишди; 1922 илин сентйабрында азад едилмишдир. 1960-ъы иллярдян Б. мцщцм бейнялхалг туризм мяркязидир. Тцрк мемарлыьынын ян зянэин абидяляри Истанбулдан сонра Б.-дадыр. Б.-да илк алты Османлы султанынын тцрбяси вар. Бунлардан бири сяккизбуъаглы, ири эцнбязи гурьушунла юртцлмцш Осман Гази тцрбясидир (14 яср). Орхан бяй (тикинтиси 1304 илдя башламыш, 1417 илдя йенидян гурулмуш- дур), Ы Бяйазид (1390) мясъидляри, Улу ъаме (1395–1400), Мурадиййя мясъиди (1424–27), йахынлыьында Ы Мещмед Чялябинин тцрбяси (Йашыл тцрбя, 1420–21) вя щоспитал (1394) олан Йашыл ъаме (1413–24, мемар Щаъы Иваз) Тцркийянин ян эюзял мемарлыг абидяляриндяндир. Йашыл тцрбянин няфис нахышларла бязядилмиш гапыларыны азярб. уста Ящмяд Тябризи щазырламышдыр. Йашыл ъаменин (щцнд. тягр. 15 м) мещрабыны Тябриз усталары юзляринин щазырладыьы 


  Бурса шящяриндян эюрцнцш.

  мцхтялифрянэли чинилярля бязямишляр. Б.-да щямчинин чохлу гядим мядряся, щамам, карвансара, имарят, кюрпц вя с. вар. Б.- нын гярб щиссясиндя ичгала йерляшир. 20 ясрдя италйан мемары Л. Пиччинатонун рящбярлийи иля шящярин йенидянгурма планы ишляниб щазырланмышдыр. Улудаь ун-ти (1975), Археолоэийа музейи (Йашыл мядрясянин бинасында, 1420) вар. Б. кянд тясяррцфаты району мяркязидир (ситрус биткиляри). Тцркийянин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш сянайе шящярляриндяндир. Истанбулдан сонра икинъи ян бюйцк ихраъатчыдыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Метрополитен вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURSA


  БУРСА, Бруса – Тцркийянин шм.-г.-индя шящяр. Бурса илинин инз. м. Улудаь силсилясинин шм.-г. ятякляриндя, Эемлик кюрфязинин (Мярмяря дянизи) 30 км-лийиндядир. Ящ. 1,7 млн. (2011). Автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. Ясасы е.я. 2 ясрдя (диэяр мялуматлара эюря, е.я. 3 ясрдя) гойулмуш, Вифинийа щюкмдары Прусанын (Προυσίας) шяряфиня адландырылмышдыр (йун. ΠροŨσα, лат. Пруса). Рома империйасынын, сонралар Бизансын тяркибиня дахил иди. 11 ясрдя дяфялярля сялъугларын, бизанслыларын вя сялибчилярин ялиня кечмишдир. 1326 илдя Орхан тяряфиндян тутулмуш вя Османлы дювлятинин пайтахты олмушдур. 1360-ъы
  иллярин яввялляриндя (диэяр мялуматлара эюря, 1402, йахуд 1413 илдя) пайтахтын Ядирняйя кючцрцлмясиндян сонра илк тцрк султанларынын тцрбяси кими юз ящямиййятини сахламышдыр. 1402 илдя Теймурун щцъумуна мяруз галмыш, 1607 илдя йеничярилярин гийамы заманы йандырылмышды. 15–17 ясрлярдя Б. ипяк парча емалы вя тиъарят мяркязи, Худавяндийар санъаьынын ясас шящяри олмушдур. 18–19 ясрлярдя Б.-нын сянайе- тиъарят мяркязи кими ролу азалмышды (бал- неоложи курорт кими ящямиййятини сахламышды; бунунла гядимдян мяшщур иди). Антантанын Тцркийяйя мцдахиляси (1918–22) эедишиндя йунан гошунлары тяряфиндян ишьал олунмуш вя шиддятли дюйцшляр мейданына чеврилмишди; 1922 илин сентйабрында азад едилмишдир. 1960-ъы иллярдян Б. мцщцм бейнялхалг туризм мяркязидир. Тцрк мемарлыьынын ян зянэин абидяляри Истанбулдан сонра Б.-дадыр. Б.-да илк алты Османлы султанынын тцрбяси вар. Бунлардан бири сяккизбуъаглы, ири эцнбязи гурьушунла юртцлмцш Осман Гази тцрбясидир (14 яср). Орхан бяй (тикинтиси 1304 илдя башламыш, 1417 илдя йенидян гурулмуш- дур), Ы Бяйазид (1390) мясъидляри, Улу ъаме (1395–1400), Мурадиййя мясъиди (1424–27), йахынлыьында Ы Мещмед Чялябинин тцрбяси (Йашыл тцрбя, 1420–21) вя щоспитал (1394) олан Йашыл ъаме (1413–24, мемар Щаъы Иваз) Тцркийянин ян эюзял мемарлыг абидяляриндяндир. Йашыл тцрбянин няфис нахышларла бязядилмиш гапыларыны азярб. уста Ящмяд Тябризи щазырламышдыр. Йашыл ъаменин (щцнд. тягр. 15 м) мещрабыны Тябриз усталары юзляринин щазырладыьы 


  Бурса шящяриндян эюрцнцш.

  мцхтялифрянэли чинилярля бязямишляр. Б.-да щямчинин чохлу гядим мядряся, щамам, карвансара, имарят, кюрпц вя с. вар. Б.- нын гярб щиссясиндя ичгала йерляшир. 20 ясрдя италйан мемары Л. Пиччинатонун рящбярлийи иля шящярин йенидянгурма планы ишляниб щазырланмышдыр. Улудаь ун-ти (1975), Археолоэийа музейи (Йашыл мядрясянин бинасында, 1420) вар. Б. кянд тясяррцфаты району мяркязидир (ситрус биткиляри). Тцркийянин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш сянайе шящярляриндяндир. Истанбулдан сонра икинъи ян бюйцк ихраъатчыдыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Метрополитен вар.

  BURSA


  БУРСА, Бруса – Тцркийянин шм.-г.-индя шящяр. Бурса илинин инз. м. Улудаь силсилясинин шм.-г. ятякляриндя, Эемлик кюрфязинин (Мярмяря дянизи) 30 км-лийиндядир. Ящ. 1,7 млн. (2011). Автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. Ясасы е.я. 2 ясрдя (диэяр мялуматлара эюря, е.я. 3 ясрдя) гойулмуш, Вифинийа щюкмдары Прусанын (Προυσίας) шяряфиня адландырылмышдыр (йун. ΠροŨσα, лат. Пруса). Рома империйасынын, сонралар Бизансын тяркибиня дахил иди. 11 ясрдя дяфялярля сялъугларын, бизанслыларын вя сялибчилярин ялиня кечмишдир. 1326 илдя Орхан тяряфиндян тутулмуш вя Османлы дювлятинин пайтахты олмушдур. 1360-ъы
  иллярин яввялляриндя (диэяр мялуматлара эюря, 1402, йахуд 1413 илдя) пайтахтын Ядирняйя кючцрцлмясиндян сонра илк тцрк султанларынын тцрбяси кими юз ящямиййятини сахламышдыр. 1402 илдя Теймурун щцъумуна мяруз галмыш, 1607 илдя йеничярилярин гийамы заманы йандырылмышды. 15–17 ясрлярдя Б. ипяк парча емалы вя тиъарят мяркязи, Худавяндийар санъаьынын ясас шящяри олмушдур. 18–19 ясрлярдя Б.-нын сянайе- тиъарят мяркязи кими ролу азалмышды (бал- неоложи курорт кими ящямиййятини сахламышды; бунунла гядимдян мяшщур иди). Антантанын Тцркийяйя мцдахиляси (1918–22) эедишиндя йунан гошунлары тяряфиндян ишьал олунмуш вя шиддятли дюйцшляр мейданына чеврилмишди; 1922 илин сентйабрында азад едилмишдир. 1960-ъы иллярдян Б. мцщцм бейнялхалг туризм мяркязидир. Тцрк мемарлыьынын ян зянэин абидяляри Истанбулдан сонра Б.-дадыр. Б.-да илк алты Османлы султанынын тцрбяси вар. Бунлардан бири сяккизбуъаглы, ири эцнбязи гурьушунла юртцлмцш Осман Гази тцрбясидир (14 яср). Орхан бяй (тикинтиси 1304 илдя башламыш, 1417 илдя йенидян гурулмуш- дур), Ы Бяйазид (1390) мясъидляри, Улу ъаме (1395–1400), Мурадиййя мясъиди (1424–27), йахынлыьында Ы Мещмед Чялябинин тцрбяси (Йашыл тцрбя, 1420–21) вя щоспитал (1394) олан Йашыл ъаме (1413–24, мемар Щаъы Иваз) Тцркийянин ян эюзял мемарлыг абидяляриндяндир. Йашыл тцрбянин няфис нахышларла бязядилмиш гапыларыны азярб. уста Ящмяд Тябризи щазырламышдыр. Йашыл ъаменин (щцнд. тягр. 15 м) мещрабыны Тябриз усталары юзляринин щазырладыьы 


  Бурса шящяриндян эюрцнцш.

  мцхтялифрянэли чинилярля бязямишляр. Б.-да щямчинин чохлу гядим мядряся, щамам, карвансара, имарят, кюрпц вя с. вар. Б.- нын гярб щиссясиндя ичгала йерляшир. 20 ясрдя италйан мемары Л. Пиччинатонун рящбярлийи иля шящярин йенидянгурма планы ишляниб щазырланмышдыр. Улудаь ун-ти (1975), Археолоэийа музейи (Йашыл мядрясянин бинасында, 1420) вар. Б. кянд тясяррцфаты району мяркязидир (ситрус биткиляри). Тцркийянин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш сянайе шящярляриндяндир. Истанбулдан сонра икинъи ян бюйцк ихраъатчыдыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Метрополитен вар.