Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABA İLYAS, Şeyx Əbül - Bəqa Baba İlyas Xorasani

  (? – 1240) –тцркман шейхи, Бабаи цсйанынын тяшкилатчысы. Харязмшащлар дювлятинин сцгутундан сонра табелийиндяки тцркманларла Хорасан бюлэясиндян Анадолуйа эялян Б.И. Амасйада мяскунлашды вя бурада юзцнц пейьямбяр елан едяряк ятрафына чохлу мцрид топлады. 1240 илдя щакимиййяти яля кечирмяк мягсядиля Сялъуги щюкмдары ЫЫ Гийасяддин Кейхосрова гаршы цсйан тяшкил етди. Цсйанын рящбярлийини Баба Исщага тапшырараг юз дястяси иля Амасйа галасыны яля кечирди. Лакин Сялъуги гошунлары галаны тутдулар; Б.И. едам олунду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABA İLYAS, Şeyx Əbül - Bəqa Baba İlyas Xorasani

  (? – 1240) –тцркман шейхи, Бабаи цсйанынын тяшкилатчысы. Харязмшащлар дювлятинин сцгутундан сонра табелийиндяки тцркманларла Хорасан бюлэясиндян Анадолуйа эялян Б.И. Амасйада мяскунлашды вя бурада юзцнц пейьямбяр елан едяряк ятрафына чохлу мцрид топлады. 1240 илдя щакимиййяти яля кечирмяк мягсядиля Сялъуги щюкмдары ЫЫ Гийасяддин Кейхосрова гаршы цсйан тяшкил етди. Цсйанын рящбярлийини Баба Исщага тапшырараг юз дястяси иля Амасйа галасыны яля кечирди. Лакин Сялъуги гошунлары галаны тутдулар; Б.И. едам олунду.

  BABA İLYAS, Şeyx Əbül - Bəqa Baba İlyas Xorasani

  (? – 1240) –тцркман шейхи, Бабаи цсйанынын тяшкилатчысы. Харязмшащлар дювлятинин сцгутундан сонра табелийиндяки тцркманларла Хорасан бюлэясиндян Анадолуйа эялян Б.И. Амасйада мяскунлашды вя бурада юзцнц пейьямбяр елан едяряк ятрафына чохлу мцрид топлады. 1240 илдя щакимиййяти яля кечирмяк мягсядиля Сялъуги щюкмдары ЫЫ Гийасяддин Кейхосрова гаршы цсйан тяшкил етди. Цсйанын рящбярлийини Баба Исщага тапшырараг юз дястяси иля Амасйа галасыны яля кечирди. Лакин Сялъуги гошунлары галаны тутдулар; Б.И. едам олунду.