Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURULĞANLI NASOS

  БУРУЛЬАНЛЫ НАСОС, танэе нс и а л н а с о с – 1) динамик насос; бурада майе фырланан ишляк чархын йаратдыьы бурульан нятиъясиндя енержи алыр вя ишляк чархдан кянара, танэенсиал истигамятдя йерини дяйишир. Б.н. аз майе верими вя бюйцк басгы тяляб олунан щалларда тятбиг едилир. Бензин, туршулар, гялявиляр, криоэен майеляр вя с. вурулмасы цчцн хцсусиля перспективлидир. 2) Вакуум насосу; бурада сейрялмя бурульан камерасына тохунан цзря щярякят едян сыхылмыш газын вя йа гызмыш бухарын бурульанлы ахынынын оху бойунъа йарадылыр. Галыг тязйиг 0,7 Па-а гядярдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURULĞANLI NASOS

  БУРУЛЬАНЛЫ НАСОС, танэе нс и а л н а с о с – 1) динамик насос; бурада майе фырланан ишляк чархын йаратдыьы бурульан нятиъясиндя енержи алыр вя ишляк чархдан кянара, танэенсиал истигамятдя йерини дяйишир. Б.н. аз майе верими вя бюйцк басгы тяляб олунан щалларда тятбиг едилир. Бензин, туршулар, гялявиляр, криоэен майеляр вя с. вурулмасы цчцн хцсусиля перспективлидир. 2) Вакуум насосу; бурада сейрялмя бурульан камерасына тохунан цзря щярякят едян сыхылмыш газын вя йа гызмыш бухарын бурульанлы ахынынын оху бойунъа йарадылыр. Галыг тязйиг 0,7 Па-а гядярдир.

  BURULĞANLI NASOS

  БУРУЛЬАНЛЫ НАСОС, танэе нс и а л н а с о с – 1) динамик насос; бурада майе фырланан ишляк чархын йаратдыьы бурульан нятиъясиндя енержи алыр вя ишляк чархдан кянара, танэенсиал истигамятдя йерини дяйишир. Б.н. аз майе верими вя бюйцк басгы тяляб олунан щалларда тятбиг едилир. Бензин, туршулар, гялявиляр, криоэен майеляр вя с. вурулмасы цчцн хцсусиля перспективлидир. 2) Вакуум насосу; бурада сейрялмя бурульан камерасына тохунан цзря щярякят едян сыхылмыш газын вя йа гызмыш бухарын бурульанлы ахынынын оху бойунъа йарадылыр. Галыг тязйиг 0,7 Па-а гядярдир.