Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVSTRALİYA-ANTARKTİDA ÇUXURU

  АВСТРÁЛИЙА-АНТАРКТИДА   ЧУХУРУ – Щинд океанынын ъ.-ш.-индя, Антарктида йахынлыьында чухур.  Шм.дан вя ш.-дян Австралийа-Антарктида галхымы, ъ.-дан Антарктиданын материк йамаъы, г.-дян суалты Керэелен силсиляси иля щцдудланыр. Уз. 4500 км, ени 1500 км-дир; 4000–5000 м дяринликляр цстцнлцк тяшкил едир. Ян дярин йери 6089 м-дир (Керэелен силсиляси йахынлыьында). Дибинин релйефи дяря-тяпялидир; Антарктидайа йахын бюйцк бир щиссяси йасты абиссал дцзянликдир. Чюкцнтцляри диатомлу, эиллидиатомлу вя алевритли-эилли лиллярдян ибарятдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVSTRALİYA-ANTARKTİDA ÇUXURU

  АВСТРÁЛИЙА-АНТАРКТИДА   ЧУХУРУ – Щинд океанынын ъ.-ш.-индя, Антарктида йахынлыьында чухур.  Шм.дан вя ш.-дян Австралийа-Антарктида галхымы, ъ.-дан Антарктиданын материк йамаъы, г.-дян суалты Керэелен силсиляси иля щцдудланыр. Уз. 4500 км, ени 1500 км-дир; 4000–5000 м дяринликляр цстцнлцк тяшкил едир. Ян дярин йери 6089 м-дир (Керэелен силсиляси йахынлыьында). Дибинин релйефи дяря-тяпялидир; Антарктидайа йахын бюйцк бир щиссяси йасты абиссал дцзянликдир. Чюкцнтцляри диатомлу, эиллидиатомлу вя алевритли-эилли лиллярдян ибарятдир.

  AVSTRALİYA-ANTARKTİDA ÇUXURU

  АВСТРÁЛИЙА-АНТАРКТИДА   ЧУХУРУ – Щинд океанынын ъ.-ш.-индя, Антарктида йахынлыьында чухур.  Шм.дан вя ш.-дян Австралийа-Антарктида галхымы, ъ.-дан Антарктиданын материк йамаъы, г.-дян суалты Керэелен силсиляси иля щцдудланыр. Уз. 4500 км, ени 1500 км-дир; 4000–5000 м дяринликляр цстцнлцк тяшкил едир. Ян дярин йери 6089 м-дир (Керэелен силсиляси йахынлыьында). Дибинин релйефи дяря-тяпялидир; Антарктидайа йахын бюйцк бир щиссяси йасты абиссал дцзянликдир. Чюкцнтцляри диатомлу, эиллидиатомлу вя алевритли-эилли лиллярдян ибарятдир.