Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURUNDİ

   


  БУРÚНДИ, Бурунди Республикасы (Рépублигуе ду Бурунди).

  Цмуми мəлумат
  Мяркязи Африкада дювлят. Шм.-да Ру- анда, ш.-дя вя ъ.-ш.-дя Танзанийа, г.-дя Конго Демократик Респ. иля щямсярщяддир. Сащ. 27,8 мин км2. Ящ. 9,3 млн. (2013). Пайтахты Бужумбура ш.-дир. Рясми дилляр рунди вя франсыз дилляри, пул ващиди Бурунди франкыдыр. Инз. ъящятдян 16 яйалятя бюлцнцр. Б. БМТ-нин (1962), Африка Иттифагынын (1963), БВФ-нин (1963), БЙИБ-ин (1963), ЦТТ-нин (1995) цзвцдцр.

  Дювлят гурулушу
  Б. унитар дювлятдир. Конститусийасы 28.2.2005 илдя референдумла гябул едилмишдир. Идаряетмя формасы президент республикасыдыр.  Дювлят башчысы бирбаша цмуми сечкиляр йолу иля 5 ил мцддятиня сечилян (бир дяфя йенидян сечилмяк щцгугу иля) президентдир. Бу юлкядя доьулан, йашы 35-дян аз олмайан вя намизядлийи иряли сцрцлян анда Б.- дя йашайан щяр бир бурундили президент ола биляр. Президент парламентин разылыьы иля мцхтялиф халглара вя сийаси партийалара мянсуб олан ики витсе-президенти тяйин едир. Ганунвериъи щакимиййят 5 иллик сялащиййят мцддятиня малик икипалаталы парламентя мяхсусдур. Ашаьы палата – Милли Ассамблейа ящали тяряфиндян сечилян ян азы 100 депутатдан ибарятдир. Йухары палата – Сенат яйалят нцмайяндяляриндян (щяр яйалятдян 2 сенатор) вя Б.-нин кечмиш дювлят башчыларындан ибарятдир. Щяр ики палатада йерлярин 60%-и щуту, 40%-и тутси халглары, ян азы 30%-и ися гадынлар цчцн айрылмышдыр; 3 депутат пигмей-твалардан кооптасийа олунур.Иъраедиъи щакимиййяти президент, витсе- президентляр вя Назирляр кабинети (назирля- рин 60%-и щуту, 40%-и тутси халгларындан тяйин олунур, кабинет цзвляринин ян азы 30%-ни гадынлар тяшкил едир) щяйата кечирир. Ясас сийаси партийалар: Демократийаны Мцдафия Милли Шурасы – Демократийаны Мцдафия Гцввяляри, Бурундийя демократийа уьрунда ъябщя, Милли тярягги уьрунда иттифаг. 

  Тəбиəт
  Релйеф. Яразисинин чох щиссяси щцнд. 1400–2100 м-ядяк олан гаймалы йастыдаьлыгдыр. Йастыдаьлыьын г. кянары меридионал даь силсиляси (ян йцксяк нюгтяси Щеща д.; щцнд. 2684 м ) шяклиндя галхмышдыр. Юлкянин г.-ини шм.-а доьру эенишлянян Имбо дцзянлийи (щцнд. 1000 м-я- дяк), ъ.-г.-ини ися Танганика эюлцнцн чухуру тутур. Уъгар шм.-да вя ъ.-ш.-дя Аканйару вя Малагараси чай дяряляри бойунъа гисмян батаглыглашмыш аккумулйатив-денудасион дцзянликляр (щцнд. 1200–1500 м) узаныр. Эеоложи гурулуш вя файдалы газынтылар. Б.-нин яразиси Африка платформасынын мяркязи щиссясиндя йерляшир; Орта Протерозой йашлы Кибар гырышыглыг гуршаьынын терриэен, карбонатлы вя вулканоэен сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Сцхурлар Кибар тектоэенез епохасында (1,4–1,0 млрд. ил яввял) деформасийайа, метаморфизмя вя гранит магматизминя мяруз галмышдыр. Ясаси вя ултраясаси тяркибли интрузийалар гисмян интишар тапмышдыр. Юлкянин ш.-индя Цст Протерозой йашлы шистляр, доломитляр, ящянэдашылар вя лавалар йайылмышдыр, ъ.- г.-дя актив Кайнозой рифтоэенези тязащцр едир. Шярги Африка рифт системинин щиссяси олан Танганика грабени Кайнозой чюкмяляри иля долмушдур. Файдалы газынтылары: никел, титанмагнетит, галай филизляри, гызыл, торф вя с.

  Иглим. Иглими субекваториал, мювсцми- рцтубятлидир. Ийундан сентйабрадяк гураг мювсцмцдцр. Орта айлыг темп-р ил ярзиндя ъцзи дяйишир; Имбо дцзянлийиндя 23–25˚Ъ, 1500 м-дян йухары йцксякликдя 15–20˚Ъ тяшкил едир. Йаьынтынын иллик мигдары 800–1000 мм Имбо дцзянлийиндя, 1000–1200 мм йастыдаьлыгда, 1400–1600 мм даьлардадыр. Дахили сулар. Мцщцм чайлары Аканйару вя Рувубу Нил щювзясиня, Малага- раси вя Рузизи ися Конго щювзясиня аиддир. Чохлу эюл вар. Танганика эюлцнцн шм.-ш. щиссяси Б.-дядир. Юлкянин иллик дахили су ещтийаты 4 км3-дир. Бунун 4%-и тясяррцфат мягсядляриня (64% к.т.-на, 36% коммунал-мяишят тясяррцфатына) сярф олунур. Адамбашына иллик су тяминаты 0,5 мин м3- дир.


  Торпаглар, битки юртцйц вя щейванлар алями. Торпаг юртцйцндя дямирли вя даь гырмызы ферраллитли торпаглар цстцнлцк тяшкил едир; Имбо дцзянлийиндя тцнд рянэли бяркимиш (кипляшмиш) торпаглар инкишаф етмишдир. Яразинин бюйцк щиссясиндя торпаг ерозийасы вя деградасийасы просесляри сцрятля эедир. Юлкянин битки ртцйц к.т. истифадяси, антропоэен йаньыnлар, щяддян артыг мал-гара отарылмасы, мешялярин гырылмасы нятиъясиндя хейли дяйишилмишдир. 20 ясрин сонунда мешясизляшмянин темпи бцтцн Африка юлкяляри арасында ян йцксяк иди; щяр ил юлкядя мешя сащяляри орта щесабла 9% азалырды (1990–2000). Мцасир битки юртцйцндя мешяляр юлкя яразисинин 3,7 %- ни тутур (2005). Яразинин бюйцк щиссясиндя йарпаьынытюкян парк мешя сащяляри (миомбо), ясасян, икинъили акасийа саванналары, йаь палмасы вя с. битки плантасийалары иля бирликдя мозаика шяклиндя йайылмышдыр. Силсилянин йамаъларында, башлыъа олараг, мцщафизя едилян яразилярин щцдудларында 2500 м-ядяк йцксякликдя ийняйарпаглы аьаъ ъинсляри (подокарпуслар) гарышыг рцтубятли щямишяйашыл даь мешяляри галмышдыр. Мешялярин йухары сярщяди бамбук ъянэялликляриндян ямяля эялмишдир. Имбо дцзянлийинин тябии биткилийи тамамиля к.т. йерляридир. Щейванлар алями кифайят гядяр касаддыр. Ири мямялилярин чоху гырылмышдыр; ясасян, милли паркларда гара ъамыша, ат антилопа, батаглыг кечисиня, бир нечя нюв меймуна, йыртыъылардан бябиря раст эялинир. Орнитофауна даща рянэарянэдир, юлкя яразисиндя шимал йарымкцрясинин чохлу кючяри гушлары гышлайыр. Танганика эюлцндя беэемот, тимсащ йашайыр. Эюлцн фаунасы ендемик балыг нювляри, чанаглы вя кцрякайаглы хярчянэкимиляр, гарынайаглы молйусклар вя с. онурьасызларла зянэиндир.


  Типик даь ландшафты.


  Б.-дя цмуми сащяси 154,7 мин ща олан 15 мцщафизя едилян тябии ярази, о ъцмлядян Рувубу, Кивира, Рузизи милли парклары йарадылмышдыр (2005). Б. ящалисинин яксяриййятини (95%) рун- диляр (онлардан 81% – щутулар вя 14% тутсиляр), 1%-ини пигмейтвалар тяшкил едир (2005); Руандадан (руандалар, йахуд Руанда тутсиляри – 1,6%), Конго Демократик Респ.-ндан (бантулар групундан нгалалар – 1,6%), Угандадан (нйанколеляр, йахуд Уганда щималары), Ъянуби Асийадан (гуъаратлылар) эялмяляр, щямчинин яряблярин, валлонларын, франсызларын азсайлы груплары да вар. Доьум сявиййяси 1000 няфяря 39,7 няфяр, юлцм сявиййяси 1000 няфяря 17,4 няфяр олмагла ящалинин ортаиллик артымы 2,2% тяшкил едир; ушаг юлцмц 1000 няфяр дири доьулан ушаьа 69,3 няфярдир. Фертиллик эюстяриъиси 1 гадына 5,8 ушагдыр.

  Танганика эюлц. Бужумбура.


  Ящалинин йаш структуру: 14 йашадяк – 46%, 15 йашдан 64 йашадяк – 51,3%, 65 йашдан йухары оланлар – 2,7%-дир. Ящалинин орта йаш эюстяриъиси 16,6-дыр. Эюзлянилян орта юмцр мцддяти 50,3 илдир (кишилярдя 49,6; гадынларда 51 ил). Щяр 100 гадына 99 киши дцшцр. Ящалинин орта сыхлыьы 1 км2-дя 277 няфярдир. Ящалинин тягр. 9%-и шящярлярдя йашайыр. Ян ири шящярляри (мин няфяр, 2005): Бужумбура (330,5; юлкянин шящяр ящалисинин тягр. 50%-и), Муйинга (71,1), Руйиэи (38,5), Эитега (23,2), Нгози (21,5), Рутана (20,9). Игтисади ъящятдян фяал ящали 3 млн.-a йахындыр. Ишляйянлярин цмуми сайынын 93,6%-и к.т.-нда, 2,3%-и сянайедя, 4,1%-и хидмят сащясиндя чалышыр. Ящалинин 68%-и йохсуллуг сявиййясиндян ашаьы йашайыр. Б. ящалисинин 67%-и христианлар, 23– 30%-и ейни заманда йерли Африка култларыны горуйуб сахлайанлар, 10%-и мцсялманлардыр.

  Тарихи очерк
  Б. яразисиндя гядим щоминидлярин изляри (тягр. е.я. 100 мин ил) Рузизи чайы вадисиндя ашкар едилмишдир. Енеолит дюврцня аид абидяляр мялумдур. Б. торпагларынын ады Гядим Мисир вя Гядим Рома мянбяляриндя (пигмейляр щямчинин Помпеинин фрескаларында тясвир едилир) гейд олунур. Ерамызын 1-ъи миниллийиндян Б. яразисиндя якинчи бантудилли щуту тайфалары мяскунлашмаьа башлады. Керамика (А групу), мющря евляр, металлурэийанын йаранмасы онларла
  ялагяляндирилир. Онлар автохтон ящали – пигмей-твалары мешяляря сыхышдырмышдылар. 12–13 ясрлярдя Б.-йя кючяри-малдар тутсиляр эялмишляр; онлар тядриъян якинчи-малдар тясяррцфатына кечмиш, щутулары юзляриня табе етмиш вя 16 ясрдя еркян дювлят гурумларыны йаратмышлар. 18 ясрин яввялляриндян мцстямлякя ишьалынадяк али щаким мваминин идаря етдийи Б. дювляти 19 ясрдя чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. Б. ящалиси 3 етнососиал групдан ибарят иди: тутсиляр, щутулар вя твалар. Тутсиляр мал- гарайа вя торпаглара малик идиляр, идаряетмя апараты вя орду онлардан тяшкил олунурду.

  Рузизи чайы.


   Кяндли щутулара торпаг вя мал- гара йалныз сахламаг щцгугу иля верилирди, онлар тутсилярин хейриня мцкяляфиййятляр йериня йетирир вя верэи юдяйирдиляр. Ъя- миййятин ашаьы тябягясини тяшкил едян твалар, ясасян, овчулуг вя йыьыъылыгла мяшьул олурдулар. 1903 илдя эяляъяк Б. вя Руанда яразиляри Алманийа Шярги Африкасынын тяркибиня дахил едиляряк Руанда-Урунди адландырылды. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Руанда-Урунди Белчика тяряфиндян ишьал олунду. 1922 илдя Миллятляр Бирлийи Белчикайа бу торпагларын идаря олунмасына даир мандат верди (1923 илдя гцввяйя минди). Белчикалылар мцстямлякяйягядярки етнососиал бюлэцнц сахладылар, мцстямлякя идаря апаратына тутси яйанларыны да дахил етдиляр. 1946 илдя БМТ-нин гярары иля Руанда-Урунди Белчиканын гяййумлуьундакы ярази олду. 1959 илдя бурада илк сийаси партийалар – Милли Тярягги Уьрунда Иттифаг (УПРОНА) вя Христиан-демократ партийасы (ХДП) йа- ранды.


  Иса килсяси. Эитега.


  1962 ил ийулун 1-дя БМТ-нин гярары иля Белчиканын Руанда- Урунди цзяриндя гяййумлуьу дайандырылды вя мцстягил Б. краллыьы елан едилди. Краллыгда щаким мювгени тутсиляр тутду. 1966 ил щярби чеврилиши нятиъясиндя Б.-дя монархийа деврилди вя республика елан едилди. Б.-нин илк президенти чеврилишин рящбяри полковник М. Мичомберо олду. УПРОНА йеэаня легал партийа елан едилди. 1972 илин апрелиндя монархист тутсилярин щакимиййяти яля кечирмяк цчцн уьурсуз ъящдляри эедишиндя Б.-нин сонунъу кралы В Нтаре Ндизейе юлдцрцлдц. Щутулар вя тутсиляр арасында баш верян силащлы тоггушмалар нятиъясиндя 100–200 мин няфяр (ясасян, щутулар) щялак олду вя тягр. 200 мин щуту гачгын дцшдц. Сонракы иллярдя юлкядя сийаси эярэинлик галмагда иди. 1993 илдян орду (щакимиййят структурларында олдуьу кими, бурада да щаким мювгеляри тутсиляр тутурдулар) иля цсйанчы щутулар арасындакы тоггушмаларда даща 300 мин няфярдян чох инсан щялак олду. 1976, 1987, 1993 вя 1996 иллярдя щярби чеврилишляр баш верди. 1996 ил чеврилиши нятиъясиндя щакимиййятя тутсилярин нцмайяндяси П. Буйоййа (1987–93 иллярдя президент) эялди. Онун башчылыг етдийи щюкумят парламентин сялащиййятлярини бярпа етди, сийаси партийаларын фяалиййятиня иъазя верди. Аруша ш.-ндя (Танзанийа) сцлщ вя милли барышыг щаггында сазишин (2000) имзаланмасындан сонра 2001 илин нойабрында Б.- дя 2004 ил нойабрын 1-дяк фяалиййят эюстяряъяк кечид дюврц щюкумяти йарадылды, президент вя витсе-президент вязифялярини ися нювбя иля Буйоййа вя щуту Д. Ндайизейе тутмалы иди. Илк 18 айда дювлят башчысы вязифясини Буйоййа, 2003 ил апрелин 30- дан ися Ндайизейе иъра етди. Дювлят щакимиййят органларында етник балансын йарадылмасы мясяляси иля баьлы тутси вя щутулар арасындакы зиддиййятляр нязярдя тутулмуш мцддятдя йени конститусийа вя цмуми сечкиляря даир референдумун кечирилмясиня мане олду. Реэион башчыларынын саммитиндя (Кенийа; 2004, октйабр) кечид дюврц даща 6 ай узадылды, Ндайизейе щюкумятинин сялащиййятляри мцвяггяти конститусийанын фяалиййят мцддяти битянядяк сахланылды. 2004 илин декабрында цсйанчы щуту груплашмаларынын тярк-силащ вя тярхис едилмясиня башланылды. 2005 ил февралын 28-дя йени конститусийа лайищясиня даир цмуммилли референдум кечирилди; щакимиййят органларында (60% вя 40%), орду вя полисдя (щяр бири 50%) щуту вя тутси тямсилчиляринин нисбяти гануни шякилдя тясбит олунду. Конститусийа 2005 ил мартын 18-дя гцввяйя минди. Дарцссяламда (Танзанийа) Д.Ндайизейе иля Милли Азадлыг Гцввяляри (МАГ) цсйанчы щуту груплашмасынын лидери А. Рваса арасында апарылан данышыглар нятиъясиндя 2005 ил майын 15-дя атяшкяс барядя сазиш имзаланды. 2005 ил ийулун 4-дя кечирилян парламент сечкиляриндя Демократи- йаны Мцдафия Милли Шурасы – Демократийаны Мцдафия Гцввяляри галиб эялди. 2005 илин августунда бу партийанын лидери П. Нкурунзиза юлкя президенти сечилди. 2010 илдя П. Нкурунзиза йенидян президент олду.

  Тясяррцфат
  Дцнйанын ян касыб дювлятляриндян олан Б. аграр юлкядир. ЦДМ 5,75 млрд. доллардыр, адамбашына 600 доллар дцшцр (алыъылыг габилиййятинин паритети цзря, 2013). ЦДМ-ин реал артымы 4,5%-дир (2013). Инсан инкишафы индекси 0,316 (2011; дцнйанын 187 дювляти арасында 185-ъи йер). ЦДМ-ин структурунда к.т.-нын пайы 34,4%, хидмят сферасынын – 47,2%, сянайенин – 18,4% тяшкил едир (2013). Дцнйа банкы игтисади ислащатларын бир сыра щялледиъи истигамятлярини мцяййян етмишдир: яняняви биткилярин мящсулдарлыьынын артырылмасы, ихраъатын диверсификасийасы, файдалы газынтыларын щасилатынын артырылмасы (гызылахтарма ишляри, галай вя
  ниобиум-тантал филизляринин чыхарылмасы), йцнэцл сянайенин вя хидмят сферасынын инкишафы. Лакин тясяррцфат структурунун йенидян гурулмасы програмлары юлкядяки сийаси гейри-сабитлийя эюря ифласа уьрайыр. ЦДМ-дя дювлят секторунун пайы чох аздыр. Юзял хариъи инвесторлара бюйцк эцзяштляр едилир (ин- вестисийалар илк нювбядя туризм обйектляринин, мещманханаларын, щейвандарлыг фермаларынын тикинтисиня йюнялдилир). Юзял милли капитал юлкянин 1962 илдя мцстягиллик газанмасындан сонра формалашмаьа башламышдыр; онун ясас фяалиййят сащяляри автомобил нягл., тикинти, тиъарят, к.т.-дыр.
  Сянайе. Аз мигдарда галай (Кайанзада, Буйонгведя, Мучиредя), волфрам (Кайанзада) вя ниобиум-тантал (Матонгода, Бандагада) филизляри, гызыл (Мабайидя, Мучиредя), бастнезит (сезиум алынмасы цчцн) вя ящянэдашы (Матонгода) чыхарылыр. Електрик енержиси щасилаты 208 млн. квт- саат (2008). Б. електрик енержисини Конго Демократик Респ.-ндан идхал едир. Емал сянайеси, ясасян, к.т. хаммалыны емал едир: гящвя (Бужумбура, Эитега, Нгози, Мурамвйа), чай (Тезе, Торо, Рвегура, Иженде), памбыг (Бужумбура), чялтик (Бужумбура). Пивя (Бужумбура, Эитега, Браруди), алкоголсуз ичкиляр (Эи- тега), ят-сцд мящсуллары (Бужумбура) истещсалы мцяссисяляри; тцтцн (Мурамвйа), тохуъулуг (Бужумбура) ф-кляри; ун (Мурамвйа), шякяр емалы (Моссо), шцшя (Бужумбура, Матонго), метал тямири (Бужумбура) з-длары фяалиййят эюстярир. Кянд тясяррцфаты интенсив якинчилийин айры-айры елементляриня (ирригасийа, терраслашдырма) малик олан динъягойулмуш системя ясасланыр. Хырда кяндли тясяррцфатлары цстцнлцк тяшкил едир; онлардан бязиляри щюкумят тяряфиндян дястяклянян истещсал кооперативляриндя (ясасян, ихраъ олунан биткилярин истещсалы цзря) бирляшмишдир. Юлкя яразисинин 35%-и шум торпагларыдыр. Б.- нин игтисади инкишафы ясас ямтяя биткиси олан гящвянин дцнйа гиймятляриндян чох асылыдыр; ясасян, Арабика сорту беъярилир (1250–2000 м йцксякликдя йерляшян плантасийалар; ясасян, Нгози р-ну). Чай (йыьым тягр. 10 мин т; плантасийалар 2000 м-дян йухары йцксякликдя Макамба, Бубанза, Мурамвйа р-нларында), шякяр гамышы (180 мин т), памбыг, киня аьаъы да ихраъ ящямиййятиня маликдир. Беъярилян торпагларын чохуну ярзаг биткиляри тутур. Беъярилян биткиляр (йыьым, мин т; 2004): банан 1600, батат 834, маниок 710, пахла (гуру) 220, гарьыдалы 123, сорго 74, чялтик 65, таро 62, картоф 26, йамс 10. Щейвандарлыг яняняви олараг екстенсив характер дашыйыр. Мал-гаранын цмуми сайы (мин баш, 2002): гарамал – 346, кечи – 900, гойун – 320, донуз – 73. Танганика эюлцндя балыг овланыр (илдя тягр. 23 мин т), ясасян, Нил ханы балыьы, ндагала (сийяняк нювц), тилапийа. Няглиййат. Б.-нин д.й.-лары йохдур. Автомобил йолларынын уз. тягр. 14,5 мин км-дир, онлардан тягр. 1 мин км бярк- юртцклцдцр. Ясас су йоллары Танганика эюлцндян кечир. Мцщцм тиъарят порту Бужумбурадыр. Бейнялхалг аеропорт Бужумбурада йерляшир. Хариъи тиъарят. Ихраъатын дяйяри 122,8 млн. доллар, идхалатын дяйяри 867,2 млн. доллардыр (2013). Ясас ихраъ маллары (2012): гящвя (ихраъат дяйяринин 80%-н- дян чоху), чай, шякяр, памбыг, киня аьаъы габыьы, щейван дяриси. Ясас тиъарят партнйорлары (2012): Исвечря (23,9%), Б.Британийа (12,9%), Белчика (7,4%), Пакистан (7,4%), Конго Демократик Республикасы (7,4%),  Уганда (5,6%), Алманийа (5,2%), Чин (4,9%) вя Мисир (4,7%). Сяудиййя Ярябистаны (11,3%), Белчика (10,1%), Чин (9,1%), Щиндистан (7,9%), Танзанийа (6,5%), Кенийа (6,0%), Уганда (5,7%), Замбийа (4,6%) вя АБШ-дан (4,1%) машын вя аваданлыглар, нефт мящсуллары, гида мящсуллары идхал олунур (2012).
  Силащлы гцввяляр
  Б. силащлы гцввяляри (СГ, 2004) ГГ (39,8 мин няфяр), ЩЩГ (200 няфяр), ЩДГ (50 няфяр) вя жандармерийадан (5,5 мин няфяр) ибарятдир. Милис щярбиляшдирилмиш бюлмяляри (тягр. 5 мин няфяр) дя вар. Али баш командан президентдир. СГ 54 зирещли дюйцш машыны, 220 сящра топу вя минаатан, зенит артиллерийасы, 6 дюйцш тяййаряси вя 5 катер (Танганика эюлцндя) иля тяъщиз едилмишдир. Жандармерийа йцнэцл атыъы силащлар иля силащланмышдыр. Силащлар вя щяр- би техника Франса вя Инэилтяря истещсалыдыр. СГ-ин комплектляшдирилмяси муздла щяйата кечирилир, мцгавиля мцддяти 6 илдир (сонрадан 3 ил мцддятиня узадыла биляр). Команда щейяти милли тядрис мяркязляриндя вя Франса, Алманийа вя Йунаныстанын щярби-тядрис мяктябляриндя щазырланыр. Сяфярбярлик ещтийатлары 1,3
  млн. няфяр, о ъцмлядян щярби хидмятя йарарлы оланлар 700 мин няфярдир.

  Рувубу Милли Паркы.

  Сящиййя. Идман
  Сящиййяйя гойулан цмуми хяръ ЦДМ-ин 3,6%-ни тяшкил едир (бцдъядян малиййяляшдирмя 59%, юзял сектордан – 41%; 2002). 1990 илдя Милли Олимпийа Комитяси тясис едилмиш, 1993 илдя Бейнялхалг Олимпийа Комитяси тяряфиндян танынмышдыр. 26-cı Йай Олимпийа Ойунларында (1996, Atlanta) В. Нyонгабо 5 мин м мясафяйя гачыш йарышларында юлкя тарихиндя илк Olimpiya гызыл медалını газанмышдыр. Ölkədə йцнэцл атлетика ilə yanaşı futbol və basketbol da populyardır. 

  Тящсил. Елм вя мядяниййят мцяссисяляри
  Юлкянин тящсил системиня 7 йашындан ушаглар цчцн 6 иллик ибтидаи мяктябляр, 6– 7 иллик орта мяктябляр, 2–7 иллик пешя-техника тящсили мцяссисяляри (ибтидаи мяктяб базасында), али мяктябляр дахилдир. 7–12 йашлы ушаглар цчцн ибтидаи тящсил иъбаридир, лакин 2000–04 иллярдя ушагларын йалныз 78%-и ибтидаи мяктябдя, 11%-и ися орта мяктябдя охумушдур. 15 йашдан йухары ящалинин савадлылыьы 65% тяшкил етмишдир (2004). Бужумбурада Бурунди Ун-ти (1960 илдя ун-т мяркязи кими йарадылмыш, 1964 илдян ун-т статусу алмышдыр), Али Педагожи Мяктяб (1957), Коммерсийа Ин-ту (1982); елми мцяссисяляр – Кянд Тясяр- рцфаты Тядгигатлары Ин-ту (1962), Милли Щидрометеоролоэийа Мяркязи, Франса Мядяниййят Мяркязи (1963), тибби тядгигат лабораторийасы фяалиййят эюстярир. Кцтляви китабхана, ун-т китабханасы (1961), Бурунди Мядяниййят Мяркязи няздиндя музей (1977), Эитега ш.-ндя Бурунди Милли Музейи (1955) вар.

  Кцтляви информасийа васитяляри
  Дювлят информасийа аэентлийи “Ажанс Бурундез де Прес” (“Аэенъе Бурундаисе де Прессе”, АБП) 1976 илдя тясис едилмишдир. Щямчинин “Азаниа” вя “Нет Пресс” юзял хябяр аэентликляри фяалиййят эюстярир (2011). Телерадиоверилишляр (1984 илдян телевизийа) рунди, суащили, франсыз вя инэилис дилляриндя дювлят ширкяти “Радио- Телевизйон насионал дц Бурунди” (“Ла Радиодиффусион ет Тéлéвисион Натионал ду Бурунди”, РТНБ) тяряфиндян апарылыр. Радио йерли ящали цчцн ясас информасийа мянбяйидир. Бурада дювлят, юзял вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян малиййяляшдирилян радио каналлар фяалиййят эюстярир: “Радио Бурунди”, “Бонесща ФМ”, “Радио Публигуе Африъаине” вя с. Ян ири дюври няшрляр: “Ренуво дц Бурунди” (“Ле Реноувеау ду Бурунди”), “Убумве” (“Убумwе”), “Арк-ансйел” (“Аръен- ъиел”) вя с. гязетляридир (2011).


  Бурунду тябилчиляри.

  Мемарлыг вя тясвири сянят
  Б.-нин яняняви мемарлыг вя инъясяняти щуту, тутси, тва халгларынын йарадыъылыьы иля тямсил олунур: йарымкцряви дам юртцклц даиряви комалар, от вя гамышдан щюрцлмцш тахыл анбарлары, икийамаълы дамы олан дцзбуъаглы кярпиъ евляр (1950-ъи иллярдя мейдана эялмишдир); аь, гара вя гырмызы рянэли низяйяохшар вя зигзагшякилли нахышларла бязядилмиш тохумалар (щясирляр вя сябятляр); антропоморф вя зооморф аьаъ щейкялтярашлыьы; аьаъ цзяриндя ойма (галханлар, ох габлары). Шящярсалмада мцасир Авропа цслуби хцсусиййятляриндян истифадя олунур (Бу- жумбура ш.-нин тикилиляри).

  Мусиги
  Б.-нин мусиги мядяниййяти щуту, тутси вя тва халгларынын янянялярини бирляшдирир. Ясасян, сарай мядяниййятиндян (16 яср) интишар едян пешякар мусиги яняняляри ясрляр бойу горунмушдур. Мцьяннинин еннанга арфасынын мцшайияти иля охудуьу мядщиййяляр, епик вя тарихи мащнылар сахланылмышдыр. Чохсайлы байрамларда мусиги-рягс ансамбллары (онларын ясасыны мцхтялиф нюв тябилляр тяшкил едир), о ъцмлядян иагома мярасим ансамблы иштирак едир. Инструментал мусиги ифачылыьы йалныз кишиляря аиддир. 1962 илдян сонра Б.-дя Авропа типли мусиги мядяниййяти елементляри йайылмышдыр. Яд.: Новейшая история Африки, 2 изд., М., 1968; Lemarchand R. Rwanda and Burundi. N.Y., 1970; Acquier J.L. Le Burundi. Marseille, 1986; Соколова Р.Б. Республика Бурунди. Справочник. М., 1992; Stock R.F. Africa south of the Sahara. L. – N.Y., 2004.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURUNDİ

   


  БУРÚНДИ, Бурунди Республикасы (Рépублигуе ду Бурунди).

  Цмуми мəлумат
  Мяркязи Африкада дювлят. Шм.-да Ру- анда, ш.-дя вя ъ.-ш.-дя Танзанийа, г.-дя Конго Демократик Респ. иля щямсярщяддир. Сащ. 27,8 мин км2. Ящ. 9,3 млн. (2013). Пайтахты Бужумбура ш.-дир. Рясми дилляр рунди вя франсыз дилляри, пул ващиди Бурунди франкыдыр. Инз. ъящятдян 16 яйалятя бюлцнцр. Б. БМТ-нин (1962), Африка Иттифагынын (1963), БВФ-нин (1963), БЙИБ-ин (1963), ЦТТ-нин (1995) цзвцдцр.

  Дювлят гурулушу
  Б. унитар дювлятдир. Конститусийасы 28.2.2005 илдя референдумла гябул едилмишдир. Идаряетмя формасы президент республикасыдыр.  Дювлят башчысы бирбаша цмуми сечкиляр йолу иля 5 ил мцддятиня сечилян (бир дяфя йенидян сечилмяк щцгугу иля) президентдир. Бу юлкядя доьулан, йашы 35-дян аз олмайан вя намизядлийи иряли сцрцлян анда Б.- дя йашайан щяр бир бурундили президент ола биляр. Президент парламентин разылыьы иля мцхтялиф халглара вя сийаси партийалара мянсуб олан ики витсе-президенти тяйин едир. Ганунвериъи щакимиййят 5 иллик сялащиййят мцддятиня малик икипалаталы парламентя мяхсусдур. Ашаьы палата – Милли Ассамблейа ящали тяряфиндян сечилян ян азы 100 депутатдан ибарятдир. Йухары палата – Сенат яйалят нцмайяндяляриндян (щяр яйалятдян 2 сенатор) вя Б.-нин кечмиш дювлят башчыларындан ибарятдир. Щяр ики палатада йерлярин 60%-и щуту, 40%-и тутси халглары, ян азы 30%-и ися гадынлар цчцн айрылмышдыр; 3 депутат пигмей-твалардан кооптасийа олунур.Иъраедиъи щакимиййяти президент, витсе- президентляр вя Назирляр кабинети (назирля- рин 60%-и щуту, 40%-и тутси халгларындан тяйин олунур, кабинет цзвляринин ян азы 30%-ни гадынлар тяшкил едир) щяйата кечирир. Ясас сийаси партийалар: Демократийаны Мцдафия Милли Шурасы – Демократийаны Мцдафия Гцввяляри, Бурундийя демократийа уьрунда ъябщя, Милли тярягги уьрунда иттифаг. 

  Тəбиəт
  Релйеф. Яразисинин чох щиссяси щцнд. 1400–2100 м-ядяк олан гаймалы йастыдаьлыгдыр. Йастыдаьлыьын г. кянары меридионал даь силсиляси (ян йцксяк нюгтяси Щеща д.; щцнд. 2684 м ) шяклиндя галхмышдыр. Юлкянин г.-ини шм.-а доьру эенишлянян Имбо дцзянлийи (щцнд. 1000 м-я- дяк), ъ.-г.-ини ися Танганика эюлцнцн чухуру тутур. Уъгар шм.-да вя ъ.-ш.-дя Аканйару вя Малагараси чай дяряляри бойунъа гисмян батаглыглашмыш аккумулйатив-денудасион дцзянликляр (щцнд. 1200–1500 м) узаныр. Эеоложи гурулуш вя файдалы газынтылар. Б.-нин яразиси Африка платформасынын мяркязи щиссясиндя йерляшир; Орта Протерозой йашлы Кибар гырышыглыг гуршаьынын терриэен, карбонатлы вя вулканоэен сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Сцхурлар Кибар тектоэенез епохасында (1,4–1,0 млрд. ил яввял) деформасийайа, метаморфизмя вя гранит магматизминя мяруз галмышдыр. Ясаси вя ултраясаси тяркибли интрузийалар гисмян интишар тапмышдыр. Юлкянин ш.-индя Цст Протерозой йашлы шистляр, доломитляр, ящянэдашылар вя лавалар йайылмышдыр, ъ.- г.-дя актив Кайнозой рифтоэенези тязащцр едир. Шярги Африка рифт системинин щиссяси олан Танганика грабени Кайнозой чюкмяляри иля долмушдур. Файдалы газынтылары: никел, титанмагнетит, галай филизляри, гызыл, торф вя с.