Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXIZ ŞƏHƏRCİYİ

  Шимали Гафгазда 10–12 ясрлярдя аланлар тяряфиндян салынмыш  шящярин  галыглары.  Харабалыглары Гарачай-Чяркяз МР яразисиндяки Ашаьы Архыз к. йахынлыьындадыр. 1960–63 иллярдя апарылан газынтылар заманы бурада гала диварларынын вя мцхтялиф мяишят тикилиляринин, ичярисиндя гябирляр олан цч христиан мябядинин галыглары ашкар едилмишдир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXIZ ŞƏHƏRCİYİ

  Шимали Гафгазда 10–12 ясрлярдя аланлар тяряфиндян салынмыш  шящярин  галыглары.  Харабалыглары Гарачай-Чяркяз МР яразисиндяки Ашаьы Архыз к. йахынлыьындадыр. 1960–63 иллярдя апарылан газынтылар заманы бурада гала диварларынын вя мцхтялиф мяишят тикилиляринин, ичярисиндя гябирляр олан цч христиан мябядинин галыглары ашкар едилмишдир.

   

  ARXIZ ŞƏHƏRCİYİ

  Шимали Гафгазда 10–12 ясрлярдя аланлар тяряфиндян салынмыш  шящярин  галыглары.  Харабалыглары Гарачай-Чяркяз МР яразисиндяки Ашаьы Архыз к. йахынлыьындадыр. 1960–63 иллярдя апарылан газынтылар заманы бурада гала диварларынын вя мцхтялиф мяишят тикилиляринин, ичярисиндя гябирляр олан цч христиан мябядинин галыглары ашкар едилмишдир.