Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVSTRALOPİTEKKİMİLƏR

  AВСТРАЛОПИТЕККИМИЛЯR (Аустралопитщеъинае, лат. аустралис – ъянуб вя йун. πίϑηχος – меймун) – щоминидляр фясилясинин тяркибиндя йарымфясиля. Нцмайяндяляри 4,5–1 млн. ил яввял Ъянуби, Шярги вя Мяркязи Африкада йашамыш австралопитекляр ъинси дя бура дахилдир. Ады Р.А. Дарт тяряфиндян верилмишдир (1924). Австралопитекляр ъинсинин 8 нювц мялумдур. Бязи ири А.-я яввялляр айры-айры адлар (плезиантроп, зинъантроп, чадантроп вя с.) верилмишди. А.-ин яъдады, ещтимал ки, дриопитекляр адланан инсанабянзяр меймунлар олмушлар. А. цчцн дцз йеримя, бядян уз.-нун 100–160 см олмасы, серебраллашманын ашаьы  ямсалы  (бейнин щяъми 300–570 см3) сяъиййявидир. Ики айаг цстя йеримяси вя пянъясинин гурулушу инсанынкындан фяргли иди. А. саванналарда вя мешялярдя мяскунлашмыш, аьаъларда йашамаьа уйьунлашманын айры-айры ъящятлярини гисмян сахламышды. Яксяриййяти одонтоложи яламятлярин (кюпяк вя кясиъи дишлярин азалмасы, галын миналы азы дишлярин ямяля эялмяси) юзцнямяхсус комбинасийасы иля сяъиййялянир. А.-ин биткийейян, еляъя дя щяр шей йейян формалары олмушдур. А.-ин бюйцмя вя йеткинляшмя динамикасы мцасир понэидлярин (ири инсанабянзяр  меймунларын)  мцвафиг  эюстяриъиляриня даща уйьун эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVSTRALOPİTEKKİMİLƏR

  AВСТРАЛОПИТЕККИМИЛЯR (Аустралопитщеъинае, лат. аустралис – ъянуб вя йун. πίϑηχος – меймун) – щоминидляр фясилясинин тяркибиндя йарымфясиля. Нцмайяндяляри 4,5–1 млн. ил яввял Ъянуби, Шярги вя Мяркязи Африкада йашамыш австралопитекляр ъинси дя бура дахилдир. Ады Р.А. Дарт тяряфиндян верилмишдир (1924). Австралопитекляр ъинсинин 8 нювц мялумдур. Бязи ири А.-я яввялляр айры-айры адлар (плезиантроп, зинъантроп, чадантроп вя с.) верилмишди. А.-ин яъдады, ещтимал ки, дриопитекляр адланан инсанабянзяр меймунлар олмушлар. А. цчцн дцз йеримя, бядян уз.-нун 100–160 см олмасы, серебраллашманын ашаьы  ямсалы  (бейнин щяъми 300–570 см3) сяъиййявидир. Ики айаг цстя йеримяси вя пянъясинин гурулушу инсанынкындан фяргли иди. А. саванналарда вя мешялярдя мяскунлашмыш, аьаъларда йашамаьа уйьунлашманын айры-айры ъящятлярини гисмян сахламышды. Яксяриййяти одонтоложи яламятлярин (кюпяк вя кясиъи дишлярин азалмасы, галын миналы азы дишлярин ямяля эялмяси) юзцнямяхсус комбинасийасы иля сяъиййялянир. А.-ин биткийейян, еляъя дя щяр шей йейян формалары олмушдур. А.-ин бюйцмя вя йеткинляшмя динамикасы мцасир понэидлярин (ири инсанабянзяр  меймунларын)  мцвафиг  эюстяриъиляриня даща уйьун эялир.

  AVSTRALOPİTEKKİMİLƏR

  AВСТРАЛОПИТЕККИМИЛЯR (Аустралопитщеъинае, лат. аустралис – ъянуб вя йун. πίϑηχος – меймун) – щоминидляр фясилясинин тяркибиндя йарымфясиля. Нцмайяндяляри 4,5–1 млн. ил яввял Ъянуби, Шярги вя Мяркязи Африкада йашамыш австралопитекляр ъинси дя бура дахилдир. Ады Р.А. Дарт тяряфиндян верилмишдир (1924). Австралопитекляр ъинсинин 8 нювц мялумдур. Бязи ири А.-я яввялляр айры-айры адлар (плезиантроп, зинъантроп, чадантроп вя с.) верилмишди. А.-ин яъдады, ещтимал ки, дриопитекляр адланан инсанабянзяр меймунлар олмушлар. А. цчцн дцз йеримя, бядян уз.-нун 100–160 см олмасы, серебраллашманын ашаьы  ямсалы  (бейнин щяъми 300–570 см3) сяъиййявидир. Ики айаг цстя йеримяси вя пянъясинин гурулушу инсанынкындан фяргли иди. А. саванналарда вя мешялярдя мяскунлашмыш, аьаъларда йашамаьа уйьунлашманын айры-айры ъящятлярини гисмян сахламышды. Яксяриййяти одонтоложи яламятлярин (кюпяк вя кясиъи дишлярин азалмасы, галын миналы азы дишлярин ямяля эялмяси) юзцнямяхсус комбинасийасы иля сяъиййялянир. А.-ин биткийейян, еляъя дя щяр шей йейян формалары олмушдур. А.-ин бюйцмя вя йеткинляшмя динамикасы мцасир понэидлярин (ири инсанабянзяр  меймунларын)  мцвафиг  эюстяриъиляриня даща уйьун эялир.