Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVSTRALORP

  АВСТРАЛОРП, гара  австралорп – ятлик-йумурталыг тойуг ъинси. Австралийада гара инэилис орпингтонлары ясасында йетишдирилмишдир. Тцкляри тцнд-йашылачалан гарадыр. Хорузларын чякиси  3,5–3,9 кг, тойугларынкы 2,5–2,9 кг-дыр. Илдя 150–180 йумурта верир.  Йумуртанын  чякиси 55–62 г, габыьынын рянэи гящвяйидир.

   

                                                     Гара австралорплар.

   А. ясасян, Австралийа вя АБШ-да йайылмышдыр. Азярбайъана 1926–28 иллярдя эятирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVSTRALORP

  АВСТРАЛОРП, гара  австралорп – ятлик-йумурталыг тойуг ъинси. Австралийада гара инэилис орпингтонлары ясасында йетишдирилмишдир. Тцкляри тцнд-йашылачалан гарадыр. Хорузларын чякиси  3,5–3,9 кг, тойугларынкы 2,5–2,9 кг-дыр. Илдя 150–180 йумурта верир.  Йумуртанын  чякиси 55–62 г, габыьынын рянэи гящвяйидир.

   

                                                     Гара австралорплар.

   А. ясасян, Австралийа вя АБШ-да йайылмышдыр. Азярбайъана 1926–28 иллярдя эятирилмишдир.

  AVSTRALORP

  АВСТРАЛОРП, гара  австралорп – ятлик-йумурталыг тойуг ъинси. Австралийада гара инэилис орпингтонлары ясасында йетишдирилмишдир. Тцкляри тцнд-йашылачалан гарадыр. Хорузларын чякиси  3,5–3,9 кг, тойугларынкы 2,5–2,9 кг-дыр. Илдя 150–180 йумурта верир.  Йумуртанын  чякиси 55–62 г, габыьынын рянэи гящвяйидир.

   

                                                     Гара австралорплар.

   А. ясасян, Австралийа вя АБШ-да йайылмышдыр. Азярбайъана 1926–28 иллярдя эятирилмишдир.