Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARDO Brijitt

  БАРДÓ (Бардот) Брижитт (д. 28.9.1934, Парис) – франсыз киноактрисасы. 1952 илдян кинойа чякилмишдир. 1950-ъи иллярин 2-ъи йарысынын филмляриндя (“Танры гадыны йаратды ки …”,“Парисли гадын”, “Бядбяхтлик цз верярся”, “Гадын вя тялхяк”) йаратдыьы буржуа шяртиликляриня гаршы цсйан едян эянъ гадын образы щямин дювр няслинин символуна чеврилмишдир. 1950-ъи иллярин сону – 60-ъы иллярдя чякилдийи филмлярдя (“Бабетта мцщарибяйя эедир”, “Щягигят”, “Нифрят”, “Шяхси щяйат”, “Вива, Марийа!” вя с.) Б. драматик актриса кими дя юзцнц эюстярмишдир. 1973 илдя, “Дон Жуан 73” филминдян сонра, кинодан эетмишдир. 1983 илдя “Брижитт Бардо олдуьу кими” сянядли филминя чякилмишдир. Щейванлары мцщафизя фондуна – “Бардо фонду”на башчылыг едир.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARDO Brijitt

  БАРДÓ (Бардот) Брижитт (д. 28.9.1934, Парис) – франсыз киноактрисасы. 1952 илдян кинойа чякилмишдир. 1950-ъи иллярин 2-ъи йарысынын филмляриндя (“Танры гадыны йаратды ки …”,“Парисли гадын”, “Бядбяхтлик цз верярся”, “Гадын вя тялхяк”) йаратдыьы буржуа шяртиликляриня гаршы цсйан едян эянъ гадын образы щямин дювр няслинин символуна чеврилмишдир. 1950-ъи иллярин сону – 60-ъы иллярдя чякилдийи филмлярдя (“Бабетта мцщарибяйя эедир”, “Щягигят”, “Нифрят”, “Шяхси щяйат”, “Вива, Марийа!” вя с.) Б. драматик актриса кими дя юзцнц эюстярмишдир. 1973 илдя, “Дон Жуан 73” филминдян сонра, кинодан эетмишдир. 1983 илдя “Брижитт Бардо олдуьу кими” сянядли филминя чякилмишдир. Щейванлары мцщафизя фондуна – “Бардо фонду”на башчылыг едир.


  BARDO Brijitt

  БАРДÓ (Бардот) Брижитт (д. 28.9.1934, Парис) – франсыз киноактрисасы. 1952 илдян кинойа чякилмишдир. 1950-ъи иллярин 2-ъи йарысынын филмляриндя (“Танры гадыны йаратды ки …”,“Парисли гадын”, “Бядбяхтлик цз верярся”, “Гадын вя тялхяк”) йаратдыьы буржуа шяртиликляриня гаршы цсйан едян эянъ гадын образы щямин дювр няслинин символуна чеврилмишдир. 1950-ъи иллярин сону – 60-ъы иллярдя чякилдийи филмлярдя (“Бабетта мцщарибяйя эедир”, “Щягигят”, “Нифрят”, “Шяхси щяйат”, “Вива, Марийа!” вя с.) Б. драматик актриса кими дя юзцнц эюстярмишдир. 1973 илдя, “Дон Жуан 73” филминдян сонра, кинодан эетмишдир. 1983 илдя “Брижитт Бардо олдуьу кими” сянядли филминя чякилмишдир. Щейванлары мцщафизя фондуна – “Бардо фонду”на башчылыг едир.