Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİDAM II

  (Άρχίδαµος) (? – е.я. 427) Спарта щюкмдары [е.я. 476–427].  Е.я. 464 илдя А.-ын башчылыг етдийи Спарта гошуну илотларын цсйаныны йатырмышдыр. Пелопоннес мцщарибяси (е.я.  431–404) заманы Спартанын вя онун мцттяфигляринин гошунларынын Аттикайа йцрцшляриня рящбярлик етдийи цчцн мцщарибянин биринъи  дюврц  Архидам  мцщарибяси  (е.я.  431–421) адланыр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİDAM II

  (Άρχίδαµος) (? – е.я. 427) Спарта щюкмдары [е.я. 476–427].  Е.я. 464 илдя А.-ын башчылыг етдийи Спарта гошуну илотларын цсйаныны йатырмышдыр. Пелопоннес мцщарибяси (е.я.  431–404) заманы Спартанын вя онун мцттяфигляринин гошунларынын Аттикайа йцрцшляриня рящбярлик етдийи цчцн мцщарибянин биринъи  дюврц  Архидам  мцщарибяси  (е.я.  431–421) адланыр.

   

  ARXİDAM II

  (Άρχίδαµος) (? – е.я. 427) Спарта щюкмдары [е.я. 476–427].  Е.я. 464 илдя А.-ын башчылыг етдийи Спарта гошуну илотларын цсйаныны йатырмышдыр. Пелопоннес мцщарибяси (е.я.  431–404) заманы Спартанын вя онун мцттяфигляринин гошунларынын Аттикайа йцрцшляриня рящбярлик етдийи цчцн мцщарибянин биринъи  дюврц  Архидам  мцщарибяси  (е.я.  431–421) адланыр.