Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİKARP

  (архи  …  +  йун.  καρπόζ  – дюл) – бир чох кисяли эюбяляклярин чохщцъейряли диши ъинсиййят органы. Бир вя йа бир нечя диши ъинсиййят щцъейряли дяйирми-шишкин ашаьы щиссядян – аскогондан вя борувары, яйри йухары щиссядян – трихоэиндян ибарятдир. Еркяк ъинсиййят органында – антеридидя йетишмиш ъинсиййят щцъейряляри трихоэиндян кечяряк аскогона дахил олур. Майаланмадан сонра   аскогондан уъунда спор кисяляри йерляшян аскогон щифляри (телляри) инкишаф едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİKARP

  (архи  …  +  йун.  καρπόζ  – дюл) – бир чох кисяли эюбяляклярин чохщцъейряли диши ъинсиййят органы. Бир вя йа бир нечя диши ъинсиййят щцъейряли дяйирми-шишкин ашаьы щиссядян – аскогондан вя борувары, яйри йухары щиссядян – трихоэиндян ибарятдир. Еркяк ъинсиййят органында – антеридидя йетишмиш ъинсиййят щцъейряляри трихоэиндян кечяряк аскогона дахил олур. Майаланмадан сонра   аскогондан уъунда спор кисяляри йерляшян аскогон щифляри (телляри) инкишаф едир.

  ARXİKARP

  (архи  …  +  йун.  καρπόζ  – дюл) – бир чох кисяли эюбяляклярин чохщцъейряли диши ъинсиййят органы. Бир вя йа бир нечя диши ъинсиййят щцъейряли дяйирми-шишкин ашаьы щиссядян – аскогондан вя борувары, яйри йухары щиссядян – трихоэиндян ибарятдир. Еркяк ъинсиййят органында – антеридидя йетишмиш ъинсиййят щцъейряляри трихоэиндян кечяряк аскогона дахил олур. Майаланмадан сонра   аскогондан уъунда спор кисяляри йерляшян аскогон щифляри (телляри) инкишаф едир.