Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURYAT ATI

  БУРЙАТ АТЫ – Бурйатийанын абориэен ат ъинси. Сибирин йерли ъинсляри арасында ян алчагбойлу атдыр. Бядян гурулушу бюйцкдцр. Мадйанларын ъидов щцнд. 130 см, бядянинин уз. 138 см, дюш гуъуму 160 см, айаг гуъуму 17 см; айьырларда бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 133, 140, 165, 17-дир. Дири кцтляси 300–350 кг-дыр. Б.а. кяскин континентал иглим шяраитиндя, оту аз олан отлагларда илбойу илхыда сахланмаьа дюзцмлцдцр, йящяр алтында вя гошгуда ишлядилир. Ят вя сцд алмаг цчцн дя истифадя едилир. Б.а. Дон, Орлов вя рус лющрям аты ъинсляри иля ъцтляшдирилмякля йахшылашдырылмышдыр. Мялязляри иридир, даща чох сцд верир, йерли шяраитя ращат уйьунлашыр.


  Бурйат атлары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURYAT ATI

  БУРЙАТ АТЫ – Бурйатийанын абориэен ат ъинси. Сибирин йерли ъинсляри арасында ян алчагбойлу атдыр. Бядян гурулушу бюйцкдцр. Мадйанларын ъидов щцнд. 130 см, бядянинин уз. 138 см, дюш гуъуму 160 см, айаг гуъуму 17 см; айьырларда бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 133, 140, 165, 17-дир. Дири кцтляси 300–350 кг-дыр. Б.а. кяскин континентал иглим шяраитиндя, оту аз олан отлагларда илбойу илхыда сахланмаьа дюзцмлцдцр, йящяр алтында вя гошгуда ишлядилир. Ят вя сцд алмаг цчцн дя истифадя едилир. Б.а. Дон, Орлов вя рус лющрям аты ъинсляри иля ъцтляшдирилмякля йахшылашдырылмышдыр. Мялязляри иридир, даща чох сцд верир, йерли шяраитя ращат уйьунлашыр.


  Бурйат атлары.

  BURYAT ATI

  БУРЙАТ АТЫ – Бурйатийанын абориэен ат ъинси. Сибирин йерли ъинсляри арасында ян алчагбойлу атдыр. Бядян гурулушу бюйцкдцр. Мадйанларын ъидов щцнд. 130 см, бядянинин уз. 138 см, дюш гуъуму 160 см, айаг гуъуму 17 см; айьырларда бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 133, 140, 165, 17-дир. Дири кцтляси 300–350 кг-дыр. Б.а. кяскин континентал иглим шяраитиндя, оту аз олан отлагларда илбойу илхыда сахланмаьа дюзцмлцдцр, йящяр алтында вя гошгуда ишлядилир. Ят вя сцд алмаг цчцн дя истифадя едилир. Б.а. Дон, Орлов вя рус лющрям аты ъинсляри иля ъцтляшдирилмякля йахшылашдырылмышдыр. Мялязляри иридир, даща чох сцд верир, йерли шяраитя ращат уйьунлашыр.


  Бурйат атлары.