Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURYAT QANUNNAMƏSİ


  “БУРЙАТ ГАНУННАМЯСИ” – Ангара чайы сащилиндя йашайан бурйатларын (булагатларын) адят щцгугларындан бящс едян сянядин шярти ады. 1693 илдя бурйат тайфа яйанларынын данышыглары ясасында рус щярби хидмятчиси Б. Серебренников йазмышдыр. 11 маддядян ибарят “Б. г.” бурйатларын тарихини юйрянмяк цчцн гиймятли мяхяздир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURYAT QANUNNAMƏSİ


  “БУРЙАТ ГАНУННАМЯСИ” – Ангара чайы сащилиндя йашайан бурйатларын (булагатларын) адят щцгугларындан бящс едян сянядин шярти ады. 1693 илдя бурйат тайфа яйанларынын данышыглары ясасында рус щярби хидмятчиси Б. Серебренников йазмышдыр. 11 маддядян ибарят “Б. г.” бурйатларын тарихини юйрянмяк цчцн гиймятли мяхяздир.

  BURYAT QANUNNAMƏSİ


  “БУРЙАТ ГАНУННАМЯСИ” – Ангара чайы сащилиндя йашайан бурйатларын (булагатларын) адят щцгугларындан бящс едян сянядин шярти ады. 1693 илдя бурйат тайфа яйанларынын данышыглары ясасында рус щярби хидмятчиси Б. Серебренников йазмышдыр. 11 маддядян ибарят “Б. г.” бурйатларын тарихини юйрянмяк цчцн гиймятли мяхяздир.