Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Bəhruz Musa oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Бящруз Муса оьлу (д.17.12.1935, Газах р-нунун Гаймаглы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1985), проф. (1987), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1959). Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тинин бейнялхалг мцнасибятляр кафедрасынын мцдиридир (1990 илдян). 100-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян 4 китабын мцяллифидир. 
        Ясярляри: Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнцн хронолоэийасы. Б., 2002; Ермяни хяйаняти. Б., 2008.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Bəhruz Musa oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Бящруз Муса оьлу (д.17.12.1935, Газах р-нунун Гаймаглы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1985), проф. (1987), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1959). Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тинин бейнялхалг мцнасибятляр кафедрасынын мцдиридир (1990 илдян). 100-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян 4 китабын мцяллифидир. 
        Ясярляри: Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнцн хронолоэийасы. Б., 2002; Ермяни хяйаняти. Б., 2008.

  ABDULLAYEV Bəhruz Musa oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Бящруз Муса оьлу (д.17.12.1935, Газах р-нунун Гаймаглы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1985), проф. (1987), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1959). Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тинин бейнялхалг мцнасибятляр кафедрасынын мцдиридир (1990 илдян). 100-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян 4 китабын мцяллифидир. 
        Ясярляри: Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнцн хронолоэийасы. Б., 2002; Ермяни хяйаняти. Б., 2008.