Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAĞ MƏLHƏMİ

  БАЬ МЯЛЩЯМИ – мейвя аьаъларында ъалаг йерляриня, еляъя дя будама, донвурма вя с. нятиъясиндя ямяля эялян зядялянмиш йерляря сцртмяк цчцн хцсуси тяркиб. Б. м. бир нечя цсулла щазырланыр: 3 щисся гайнадылмыш эцнябахан йаьына бир щисся охра тозу гарышдырмагла; 2 кг мис купоросуну 24 л суда щялл едяряк, цзяриня 4 кг сюнмцш ящянэ ялавя етмякля; бир щисся эцнябахан йаьына ики щисся канифол вя ики щисся тябии мум гарышдырыб зяиф одда гайнайанадяк биширмякля. Мялщям гатылашдыгдан сонра оддан эютцрцлцр вя сойудугдан сонра ишлядилир. Биткилярин зядялянмиш щиссялярини гурумагдан, рцтубятдян, зярярли микроорганизмлярдян вя зярярвериъилярдян горуйур.
  Яд.: Я ф я н д и й е в М., Я л и й е в М., А сл а н о в С. Мейвячилик. Б., 1964.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAĞ MƏLHƏMİ

  БАЬ МЯЛЩЯМИ – мейвя аьаъларында ъалаг йерляриня, еляъя дя будама, донвурма вя с. нятиъясиндя ямяля эялян зядялянмиш йерляря сцртмяк цчцн хцсуси тяркиб. Б. м. бир нечя цсулла щазырланыр: 3 щисся гайнадылмыш эцнябахан йаьына бир щисся охра тозу гарышдырмагла; 2 кг мис купоросуну 24 л суда щялл едяряк, цзяриня 4 кг сюнмцш ящянэ ялавя етмякля; бир щисся эцнябахан йаьына ики щисся канифол вя ики щисся тябии мум гарышдырыб зяиф одда гайнайанадяк биширмякля. Мялщям гатылашдыгдан сонра оддан эютцрцлцр вя сойудугдан сонра ишлядилир. Биткилярин зядялянмиш щиссялярини гурумагдан, рцтубятдян, зярярли микроорганизмлярдян вя зярярвериъилярдян горуйур.
  Яд.: Я ф я н д и й е в М., Я л и й е в М., А сл а н о в С. Мейвячилик. Б., 1964.

  BAĞ MƏLHƏMİ

  БАЬ МЯЛЩЯМИ – мейвя аьаъларында ъалаг йерляриня, еляъя дя будама, донвурма вя с. нятиъясиндя ямяля эялян зядялянмиш йерляря сцртмяк цчцн хцсуси тяркиб. Б. м. бир нечя цсулла щазырланыр: 3 щисся гайнадылмыш эцнябахан йаьына бир щисся охра тозу гарышдырмагла; 2 кг мис купоросуну 24 л суда щялл едяряк, цзяриня 4 кг сюнмцш ящянэ ялавя етмякля; бир щисся эцнябахан йаьына ики щисся канифол вя ики щисся тябии мум гарышдырыб зяиф одда гайнайанадяк биширмякля. Мялщям гатылашдыгдан сонра оддан эютцрцлцр вя сойудугдан сонра ишлядилир. Биткилярин зядялянмиш щиссялярини гурумагдан, рцтубятдян, зярярли микроорганизмлярдян вя зярярвериъилярдян горуйур.
  Яд.: Я ф я н д и й е в М., Я л и й е в М., А сл а н о в С. Мейвячилик. Б., 1964.