Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARİK SAHƏ

  БАРИК САЩЯ – Йер атм.-индя щава тязйигинин мякан цзря пайланмасы. Б.с. щяр верилмиш заман анында вя орта щесабла ейни тязйигя малик изобарик сятщлярля сяъиййялянир. Изобарик сятщляр бярабяр сявиййяли сятщлярля, о ъцмлядян дяниз сявиййясиля кясишдикдя изобарлар ямяля эятирир. Тязйигин пайланмасы хяритясиндя изобарларын сыхлыьына ясасян тязйигин цфцги истигамятдя дяйишмя дяряъяси, йахуд цфцги барик градийент щаггында фикир йцрцтмяк олар. Йер атм.-инин Б.с.-си чохсайлы алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляриндян –  барик системлярдян ибарятдир. Сявиййя сятщляриндя тязйигин мцхтялифлийи щава ахынларынын йаранмасына сябяб олур. Б.с. заман дахилиндя даим дяйишир вя бунун да нятиъясиндя щава ахынлары дяйишир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARİK SAHƏ

  БАРИК САЩЯ – Йер атм.-индя щава тязйигинин мякан цзря пайланмасы. Б.с. щяр верилмиш заман анында вя орта щесабла ейни тязйигя малик изобарик сятщлярля сяъиййялянир. Изобарик сятщляр бярабяр сявиййяли сятщлярля, о ъцмлядян дяниз сявиййясиля кясишдикдя изобарлар ямяля эятирир. Тязйигин пайланмасы хяритясиндя изобарларын сыхлыьына ясасян тязйигин цфцги истигамятдя дяйишмя дяряъяси, йахуд цфцги барик градийент щаггында фикир йцрцтмяк олар. Йер атм.-инин Б.с.-си чохсайлы алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляриндян –  барик системлярдян ибарятдир. Сявиййя сятщляриндя тязйигин мцхтялифлийи щава ахынларынын йаранмасына сябяб олур. Б.с. заман дахилиндя даим дяйишир вя бунун да нятиъясиндя щава ахынлары дяйишир.

  BARİK SAHƏ

  БАРИК САЩЯ – Йер атм.-индя щава тязйигинин мякан цзря пайланмасы. Б.с. щяр верилмиш заман анында вя орта щесабла ейни тязйигя малик изобарик сятщлярля сяъиййялянир. Изобарик сятщляр бярабяр сявиййяли сятщлярля, о ъцмлядян дяниз сявиййясиля кясишдикдя изобарлар ямяля эятирир. Тязйигин пайланмасы хяритясиндя изобарларын сыхлыьына ясасян тязйигин цфцги истигамятдя дяйишмя дяряъяси, йахуд цфцги барик градийент щаггында фикир йцрцтмяк олар. Йер атм.-инин Б.с.-си чохсайлы алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляриндян –  барик системлярдян ибарятдир. Сявиййя сятщляриндя тязйигин мцхтялифлийи щава ахынларынын йаранмасына сябяб олур. Б.с. заман дахилиндя даим дяйишир вя бунун да нятиъясиндя щава ахынлары дяйишир.