Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARİK SİSTEMLƏR

  БАРИК СИСТЕМЛЯР – Йер атмосфериндя алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляринин мяъмусу. Атм. тязйигинин пайланмасы вя изобар формалары иля характеризя олунур. Б.с. гапалы вя ачыг изобарлы системляря бюлцнцр. Гапалы изобарлы, алчаг тязйигли Б.с.-я сиклон, йцксяк тязйигли Б.с.-я антисиклон дейилир; ачыг изобарлы Б.с. сиклонун мяркязиндян чыхан вя ики йцксяк тязйиг арасында олан алчаг тязйиг золаэындан – чюкякликдян вя антисиклонун мяркязинdян чыхан вя ики алчаг тязйиг сащяси арасында олан йцксяк тязйиг золаьындан – йалдан ибарятдир. Ики сиклон вя ики антисиклон сащяляри арасында чарпаз шякилдя олан тязйиг золаьы – эядик дя ачыг изобарлы системляря дахилдир. Б.с. даим гарышыр, юлчцлярини вя интенсивлийини дяйишир, йенидян йараныр вя итир. Б.с.-ин юлчцляри материк вя океан юлчцляринядяк чатыр. Кцляйин истигамяти вя сцряти, темп-рун, йаьынтынын, булудлулуьун вя с.-нин пайланмасы Б.с.-ля ялагядардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARİK SİSTEMLƏR

  БАРИК СИСТЕМЛЯР – Йер атмосфериндя алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляринин мяъмусу. Атм. тязйигинин пайланмасы вя изобар формалары иля характеризя олунур. Б.с. гапалы вя ачыг изобарлы системляря бюлцнцр. Гапалы изобарлы, алчаг тязйигли Б.с.-я сиклон, йцксяк тязйигли Б.с.-я антисиклон дейилир; ачыг изобарлы Б.с. сиклонун мяркязиндян чыхан вя ики йцксяк тязйиг арасында олан алчаг тязйиг золаэындан – чюкякликдян вя антисиклонун мяркязинdян чыхан вя ики алчаг тязйиг сащяси арасында олан йцксяк тязйиг золаьындан – йалдан ибарятдир. Ики сиклон вя ики антисиклон сащяляри арасында чарпаз шякилдя олан тязйиг золаьы – эядик дя ачыг изобарлы системляря дахилдир. Б.с. даим гарышыр, юлчцлярини вя интенсивлийини дяйишир, йенидян йараныр вя итир. Б.с.-ин юлчцляри материк вя океан юлчцляринядяк чатыр. Кцляйин истигамяти вя сцряти, темп-рун, йаьынтынын, булудлулуьун вя с.-нин пайланмасы Б.с.-ля ялагядардыр.

  BARİK SİSTEMLƏR

  БАРИК СИСТЕМЛЯР – Йер атмосфериндя алчаг вя йцксяк тязйиг сащяляринин мяъмусу. Атм. тязйигинин пайланмасы вя изобар формалары иля характеризя олунур. Б.с. гапалы вя ачыг изобарлы системляря бюлцнцр. Гапалы изобарлы, алчаг тязйигли Б.с.-я сиклон, йцксяк тязйигли Б.с.-я антисиклон дейилир; ачыг изобарлы Б.с. сиклонун мяркязиндян чыхан вя ики йцксяк тязйиг арасында олан алчаг тязйиг золаэындан – чюкякликдян вя антисиклонун мяркязинdян чыхан вя ики алчаг тязйиг сащяси арасында олан йцксяк тязйиг золаьындан – йалдан ибарятдир. Ики сиклон вя ики антисиклон сащяляри арасында чарпаз шякилдя олан тязйиг золаьы – эядик дя ачыг изобарлы системляря дахилдир. Б.с. даим гарышыр, юлчцлярини вя интенсивлийини дяйишир, йенидян йараныр вя итир. Б.с.-ин юлчцляри материк вя океан юлчцляринядяк чатыр. Кцляйин истигамяти вя сцряти, темп-рун, йаьынтынын, булудлулуьун вя с.-нин пайланмасы Б.с.-ля ялагядардыр.