Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Cəlal Mehdi oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Ъялал Мещди оьлу (д.31.12.1930, Эцръ. ССР Гардабани р-нунун Нязярли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1956). БДУ-нун мцасир Азярб. ядябиййаты кафедрасынын мцдиридир (1979 илдян). Чаьдаш Азярб. ядябиййатына, бядии сяняткарлыг проблемляриня, айры-айры йазычыларын (Ъ.Ъаббарлы,  М.С.Ордубади, Мир Ъялал, Щ.Санылы вя б.) йарадыъылыьына даир тядгигатлары, ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
       Ясярляри: Сямяд Вурьунун сянят дцнйасы. Б., 1986; Щцсейн Ъавид. Б., 1997.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Cəlal Mehdi oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Ъялал Мещди оьлу (д.31.12.1930, Эцръ. ССР Гардабани р-нунун Нязярли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1956). БДУ-нун мцасир Азярб. ядябиййаты кафедрасынын мцдиридир (1979 илдян). Чаьдаш Азярб. ядябиййатына, бядии сяняткарлыг проблемляриня, айры-айры йазычыларын (Ъ.Ъаббарлы,  М.С.Ордубади, Мир Ъялал, Щ.Санылы вя б.) йарадыъылыьына даир тядгигатлары, ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
       Ясярляри: Сямяд Вурьунун сянят дцнйасы. Б., 1986; Щцсейн Ъавид. Б., 1997.

  ABDULLAYEV Cəlal Mehdi oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Ъялал Мещди оьлу (д.31.12.1930, Эцръ. ССР Гардабани р-нунун Нязярли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1956). БДУ-нун мцасир Азярб. ядябиййаты кафедрасынын мцдиридир (1979 илдян). Чаьдаш Азярб. ядябиййатына, бядии сяняткарлыг проблемляриня, айры-айры йазычыларын (Ъ.Ъаббарлы,  М.С.Ордубади, Мир Ъялал, Щ.Санылы вя б.) йарадыъылыьына даир тядгигатлары, ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
       Ясярляри: Сямяд Вурьунун сянят дцнйасы. Б., 1986; Щцсейн Ъавид. Б., 1997.