Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOBUS

  AVTÓBUS [авто (mobil) + (omni) bus] –9 vя daha чox sяrniшin daшымаг цчцн чохйерли avtoмобил. Мцасир А.-ларын илкин варианты сярнишинляри мцяййян маршрут цзря дашыйан омнибуслар олмушдур. Шяhяr daxilindя sяrniшin daшыйан илк ат гошгулу омнибус 1662 илдя Франсада istifadя едилмишдир. Дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк 8 йерли А. 1894–95 иллярдя Алманийанын “Бенс” з-дунда дцзялдилмишдир. 1914 илдян А.-лар geniш yayыlmaьa baшlamышdыr. А.-ун ясас елементи сярнишин кузасыдыр. A.-lar, кuzаlarыnыn tipinя gюrя kapot vя vaqonшяkilli hazыrlanыr. Яксяр А.-ларын кузасы “вагон” типлидир; онун каркасында щям А.-ун конструксийа елементляри вя говшаглары, щям дя сярнишинляр цчцн отураъаглар йерляшдирилир.

   

   Дцнйада дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк автобус. Алманийа, 1895.

  Mцhяrriki юnдя, arxaда vя baza daxilindя (sяrniшin salonunun dюшяmяsinin altыnda) йерляшян A.-lar mюvcuddur. Кonstruktiv sxemlяrinя gюrя A.-lar tяk, dartqы vя yarыmqoшqudan ibarяt qoшalaшmыш (бюлмяляр еластик бирляшдирилир вя iki salon arasыnda sяrniшinlяrin sяrbяst hяrяkяti tяmin edилир) vя А. qatarы (A. иля A. qoшqusu) шяklindя hazыrlanыr. Tяk A.-lar bir, biryarыm vя iki mяrtяbяli olur; qabarit юlчцlяrinя (uz.-na) gюrя sinиfляря bюlцnцr (kiчik mikroavtobuslarдан ян bюyцk А.лара qяdяr), щяр синиф ися тяyinatыnдан (шяhяrdaxili, шяhяrяtrafы, шяhяrlяrarasы, yerli rайонdaxili, turist, ekskursiya vя mяktяbli A.-larы) асылы олараг модификасийалара айрылыр. Шящярдахили А.ларын бир нечя гапысы, эениш кечидляри вя гапыларын йанында ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяr цчцн мейданчалары олур. Чох сайда сярнишин дашымаг цчцн гошалашмыш вя икимяртябяли А.-лардан да истифадя едилир. Кянд вя р-н яразиляриндя мцхтялиф ортцклц йолларда щярякят едян йерли А.-лар шяhяrdaxili А.-лардан щярякят щиссясинин мющкямлийи, клиренсинин (А.-ун ян ашаьыда йерляшян конструксийа елементляринин йолдан щцнд.) йцксяклийи, бязян там интигаллы олмасы иля фярглянир. Узаг мясафяляр цчцн нязярдя тутулмуш шящярляр арасы вя ту рист А.-лары баш сюйкянъи олан йумшаг отураъагларла тяъщиз едилир.

   

               “Toyota Sparky” маркалы микроавтобус.

  Отураъагларын сюйкянъи маили вязиййятя эятириля билир, бязи А.-ларда ися йатаг йерляри дя олур. Беля А.-лар чох вахт бирйарым вя икимяртябяли дцзялдилир, сярнишин салонунун алтында багаж йери, гардероб, сойудуъу, туалет вя с. йерляшдирилир. A.-ун sяrniшin йерляринин сайы 9–15-дян (микроавтобусларда)  250-йя  (ян  бюйцк  А.-ларда) гядярдир. A.-уn сярнишин tutumuna  шяhяrdaxili  A.-larda  oturacaq  yerlяriнин vя ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяrin сайы, шяhяrяtrafы A.-larda oturacaq yerlяriнин  vя  5–15  nяfяr  ayaq  цstцndя dayanan  sяrniшinlяrin  сайы,  шяhяrlяrarasы,  beynяlxalq,  turist  A.-larыnda  isя yalnыz  oturacaq  yerlяrinin  sayы  daxildir. А.-ун  hяrяkяt  sцrяti  шяhяrdaxili  A.-ларда  70  km/saatа,  yerli  A.-ларда  85–90 km/saat,  шяhяrlяrarasы  vя turist  A.-ларында 120 km/saatа гядярдир. Автоматлашдырылмыш актив вя пассив тящлцкясизлик системляри (сцкан идаряетмяси эцъляндириъиляри, яксблоклайыъы тормоз системи вя с.) вя щярякят сялислийини артыран гурьулар иля тяъщиз олунмуш мцасир А.-ларын конструксийасы сярнишинляр вя сцрцъц цчцн зярури олан ращат шяраити тямин едир.

                      “Мерседес-Бенс О303” маркалы автобус.

  “Volvo av 25” маркалы автобус.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOBUS

  AVTÓBUS [авто (mobil) + (omni) bus] –9 vя daha чox sяrniшin daшымаг цчцн чохйерли avtoмобил. Мцасир А.-ларын илкин варианты сярнишинляри мцяййян маршрут цзря дашыйан омнибуслар олмушдур. Шяhяr daxilindя sяrniшin daшыйан илк ат гошгулу омнибус 1662 илдя Франсада istifadя едилмишдир. Дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк 8 йерли А. 1894–95 иллярдя Алманийанын “Бенс” з-дунда дцзялдилмишдир. 1914 илдян А.-лар geniш yayыlmaьa baшlamышdыr. А.-ун ясас елементи сярнишин кузасыдыр. A.-lar, кuzаlarыnыn tipinя gюrя kapot vя vaqonшяkilli hazыrlanыr. Яксяр А.-ларын кузасы “вагон” типлидир; онун каркасында щям А.-ун конструксийа елементляри вя говшаглары, щям дя сярнишинляр цчцн отураъаглар йерляшдирилир.

   

   Дцнйада дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк автобус. Алманийа, 1895.

  Mцhяrriki юnдя, arxaда vя baza daxilindя (sяrniшin salonunun dюшяmяsinin altыnda) йерляшян A.-lar mюvcuddur. Кonstruktiv sxemlяrinя gюrя A.-lar tяk, dartqы vя yarыmqoшqudan ibarяt qoшalaшmыш (бюлмяляр еластик бирляшдирилир вя iki salon arasыnda sяrniшinlяrin sяrbяst hяrяkяti tяmin edилир) vя А. qatarы (A. иля A. qoшqusu) шяklindя hazыrlanыr. Tяk A.-lar bir, biryarыm vя iki mяrtяbяli olur; qabarit юlчцlяrinя (uz.-na) gюrя sinиfляря bюlцnцr (kiчik mikroavtobuslarдан ян bюyцk А.лара qяdяr), щяр синиф ися тяyinatыnдан (шяhяrdaxili, шяhяrяtrafы, шяhяrlяrarasы, yerli rайонdaxili, turist, ekskursiya vя mяktяbli A.-larы) асылы олараг модификасийалара айрылыр. Шящярдахили А.ларын бир нечя гапысы, эениш кечидляри вя гапыларын йанында ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяr цчцн мейданчалары олур. Чох сайда сярнишин дашымаг цчцн гошалашмыш вя икимяртябяли А.-лардан да истифадя едилир. Кянд вя р-н яразиляриндя мцхтялиф ортцклц йолларда щярякят едян йерли А.-лар шяhяrdaxili А.-лардан щярякят щиссясинин мющкямлийи, клиренсинин (А.-ун ян ашаьыда йерляшян конструксийа елементляринин йолдан щцнд.) йцксяклийи, бязян там интигаллы олмасы иля фярглянир. Узаг мясафяляр цчцн нязярдя тутулмуш шящярляр арасы вя ту рист А.-лары баш сюйкянъи олан йумшаг отураъагларла тяъщиз едилир.

   

               “Toyota Sparky” маркалы микроавтобус.

  Отураъагларын сюйкянъи маили вязиййятя эятириля билир, бязи А.-ларда ися йатаг йерляри дя олур. Беля А.-лар чох вахт бирйарым вя икимяртябяли дцзялдилир, сярнишин салонунун алтында багаж йери, гардероб, сойудуъу, туалет вя с. йерляшдирилир. A.-ун sяrniшin йерляринин сайы 9–15-дян (микроавтобусларда)  250-йя  (ян  бюйцк  А.-ларда) гядярдир. A.-уn сярнишин tutumuna  шяhяrdaxili  A.-larda  oturacaq  yerlяriнин vя ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяrin сайы, шяhяrяtrafы A.-larda oturacaq yerlяriнин  vя  5–15  nяfяr  ayaq  цstцndя dayanan  sяrniшinlяrin  сайы,  шяhяrlяrarasы,  beynяlxalq,  turist  A.-larыnda  isя yalnыz  oturacaq  yerlяrinin  sayы  daxildir. А.-ун  hяrяkяt  sцrяti  шяhяrdaxili  A.-ларда  70  km/saatа,  yerli  A.-ларда  85–90 km/saat,  шяhяrlяrarasы  vя turist  A.-ларында 120 km/saatа гядярдир. Автоматлашдырылмыш актив вя пассив тящлцкясизлик системляри (сцкан идаряетмяси эцъляндириъиляри, яксблоклайыъы тормоз системи вя с.) вя щярякят сялислийини артыран гурьулар иля тяъщиз олунмуш мцасир А.-ларын конструксийасы сярнишинляр вя сцрцъц цчцн зярури олан ращат шяраити тямин едир.

                      “Мерседес-Бенс О303” маркалы автобус.

  “Volvo av 25” маркалы автобус.

  AVTOBUS

  AVTÓBUS [авто (mobil) + (omni) bus] –9 vя daha чox sяrniшin daшымаг цчцн чохйерли avtoмобил. Мцасир А.-ларын илкин варианты сярнишинляри мцяййян маршрут цзря дашыйан омнибуслар олмушдур. Шяhяr daxilindя sяrniшin daшыйан илк ат гошгулу омнибус 1662 илдя Франсада istifadя едилмишдир. Дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк 8 йерли А. 1894–95 иллярдя Алманийанын “Бенс” з-дунда дцзялдилмишдир. 1914 илдян А.-лар geniш yayыlmaьa baшlamышdыr. А.-ун ясас елементи сярнишин кузасыдыр. A.-lar, кuzаlarыnыn tipinя gюrя kapot vя vaqonшяkilli hazыrlanыr. Яксяр А.-ларын кузасы “вагон” типлидир; онун каркасында щям А.-ун конструксийа елементляри вя говшаглары, щям дя сярнишинляр цчцн отураъаглар йерляшдирилир.

   

   Дцнйада дахилийанма мцщяррики иля ишляйян илк автобус. Алманийа, 1895.

  Mцhяrriki юnдя, arxaда vя baza daxilindя (sяrniшin salonunun dюшяmяsinin altыnda) йерляшян A.-lar mюvcuddur. Кonstruktiv sxemlяrinя gюrя A.-lar tяk, dartqы vя yarыmqoшqudan ibarяt qoшalaшmыш (бюлмяляр еластик бирляшдирилир вя iki salon arasыnda sяrniшinlяrin sяrbяst hяrяkяti tяmin edилир) vя А. qatarы (A. иля A. qoшqusu) шяklindя hazыrlanыr. Tяk A.-lar bir, biryarыm vя iki mяrtяbяli olur; qabarit юlчцlяrinя (uz.-na) gюrя sinиfляря bюlцnцr (kiчik mikroavtobuslarдан ян bюyцk А.лара qяdяr), щяр синиф ися тяyinatыnдан (шяhяrdaxili, шяhяrяtrafы, шяhяrlяrarasы, yerli rайонdaxili, turist, ekskursiya vя mяktяbli A.-larы) асылы олараг модификасийалара айрылыр. Шящярдахили А.ларын бир нечя гапысы, эениш кечидляри вя гапыларын йанында ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяr цчцн мейданчалары олур. Чох сайда сярнишин дашымаг цчцн гошалашмыш вя икимяртябяли А.-лардан да истифадя едилир. Кянд вя р-н яразиляриндя мцхтялиф ортцклц йолларда щярякят едян йерли А.-лар шяhяrdaxili А.-лардан щярякят щиссясинин мющкямлийи, клиренсинин (А.-ун ян ашаьыда йерляшян конструксийа елементляринин йолдан щцнд.) йцксяклийи, бязян там интигаллы олмасы иля фярглянир. Узаг мясафяляр цчцн нязярдя тутулмуш шящярляр арасы вя ту рист А.-лары баш сюйкянъи олан йумшаг отураъагларла тяъщиз едилир.

   

               “Toyota Sparky” маркалы микроавтобус.

  Отураъагларын сюйкянъи маили вязиййятя эятириля билир, бязи А.-ларда ися йатаг йерляри дя олур. Беля А.-лар чох вахт бирйарым вя икимяртябяли дцзялдилир, сярнишин салонунун алтында багаж йери, гардероб, сойудуъу, туалет вя с. йерляшдирилир. A.-ун sяrniшin йерляринин сайы 9–15-дян (микроавтобусларда)  250-йя  (ян  бюйцк  А.-ларда) гядярдир. A.-уn сярнишин tutumuna  шяhяrdaxili  A.-larda  oturacaq  yerlяriнин vя ayaq цstцndя dayanan sяrniшinlяrin сайы, шяhяrяtrafы A.-larda oturacaq yerlяriнин  vя  5–15  nяfяr  ayaq  цstцndя dayanan  sяrniшinlяrin  сайы,  шяhяrlяrarasы,  beynяlxalq,  turist  A.-larыnda  isя yalnыz  oturacaq  yerlяrinin  sayы  daxildir. А.-ун  hяrяkяt  sцrяti  шяhяrdaxili  A.-ларда  70  km/saatа,  yerli  A.-ларда  85–90 km/saat,  шяhяrlяrarasы  vя turist  A.-ларында 120 km/saatа гядярдир. Автоматлашдырылмыш актив вя пассив тящлцкясизлик системляри (сцкан идаряетмяси эцъляндириъиляри, яксблоклайыъы тормоз системи вя с.) вя щярякят сялислийини артыран гурьулар иля тяъщиз олунмуш мцасир А.-ларын конструксийасы сярнишинляр вя сцрцъц цчцн зярури олан ращат шяраити тямин едир.

                      “Мерседес-Бенс О303” маркалы автобус.

  “Volvo av 25” маркалы автобус.