Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUSSENAR

  БУССЕНÁР (Боуссенард) Луи Анри (4.10.1847, Луаре деп-ти, Ескрен – 11.9.1910, Орлеан) – франсыз йазычысы. Парис Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1870). Франса-Пруссийа мцщарибясиндя (1870–71) иштирак етмиш, йараланмышдыр. Африка, Америка вя Австралийайа чохсайлы сяйащятляри заманы топладыьы етнографик вя тарихи материаллар ясасында “Парисли сяфилин дцнйа сяйащяти” (1880), “Гвиана робинзону” (1882), “Парисли сяфилин ширляр юлкясиндя сярэцзяштляри” (1886) вя с. маъяра романларыны, Ж. Вернин йарадыъылыьынын тясири алтында “10000 ил бузлар арасында” (1890) вя с. елми-фантастик романларыны йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUSSENAR

  БУССЕНÁР (Боуссенард) Луи Анри (4.10.1847, Луаре деп-ти, Ескрен – 11.9.1910, Орлеан) – франсыз йазычысы. Парис Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1870). Франса-Пруссийа мцщарибясиндя (1870–71) иштирак етмиш, йараланмышдыр. Африка, Америка вя Австралийайа чохсайлы сяйащятляри заманы топладыьы етнографик вя тарихи материаллар ясасында “Парисли сяфилин дцнйа сяйащяти” (1880), “Гвиана робинзону” (1882), “Парисли сяфилин ширляр юлкясиндя сярэцзяштляри” (1886) вя с. маъяра романларыны, Ж. Вернин йарадыъылыьынын тясири алтында “10000 ил бузлар арасында” (1890) вя с. елми-фантастик романларыны йазмышдыр.

  BUSSENAR

  БУССЕНÁР (Боуссенард) Луи Анри (4.10.1847, Луаре деп-ти, Ескрен – 11.9.1910, Орлеан) – франсыз йазычысы. Парис Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1870). Франса-Пруссийа мцщарибясиндя (1870–71) иштирак етмиш, йараланмышдыр. Африка, Америка вя Австралийайа чохсайлы сяйащятляри заманы топладыьы етнографик вя тарихи материаллар ясасында “Парисли сяфилин дцнйа сяйащяти” (1880), “Гвиана робинзону” (1882), “Парисли сяфилин ширляр юлкясиндя сярэцзяштляри” (1886) вя с. маъяра романларыны, Ж. Вернин йарадыъылыьынын тясири алтында “10000 ил бузлар арасында” (1890) вя с. елми-фантастик романларыны йазмышдыр.