Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUSSOL

  БУССÓЛ (фр. боуссоле) – яразидя вя йа мядян газмаларында магнит азимутуну юлчян ъищаз. Б.-ун ясас щиссяляри: гейри- магнит материалдан щазырланмыш, шцшя иля юртцлмцш, ортасында сярбяст фырланан магнит ягрябли даиряви шкаласы олан азимутал щалгалы гуту вя яшйайа йюнялтмяк цчцн ики диоптр,
  йахуд бахыш борусу. Щалганын мцстявисини цфцги вязиййятя эятирмяк цчцн бязян Б.-а цфцгилийи йохлайан ъищаз бирляшдирилир. Б. топографийа вя эеодезийа иш- ляринин апарылмасында, артиллерийа топларынын щядяф истигамятиня йюнялдилмясиндя вя с. тятбиг олунур. Маркшейдер ишляриндя, мядян газмаларынын икинъи дяряъяли плана алынмасында асма Б.-дан истифадя едилир.


  Артиллерийа буссолу.

  Артиллерийа Б.-у, ади Б.-дан фяргли олараг, алты дяфя бюйцдян оптик монокулйарла тяъщиз едилир. Гутулу, эцзэцлц орийентир- буссол, эцзэцлц деклинатор вя с. Б.-лар даща дягигдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUSSOL

  БУССÓЛ (фр. боуссоле) – яразидя вя йа мядян газмаларында магнит азимутуну юлчян ъищаз. Б.-ун ясас щиссяляри: гейри- магнит материалдан щазырланмыш, шцшя иля юртцлмцш, ортасында сярбяст фырланан магнит ягрябли даиряви шкаласы олан азимутал щалгалы гуту вя яшйайа йюнялтмяк цчцн ики диоптр,
  йахуд бахыш борусу. Щалганын мцстявисини цфцги вязиййятя эятирмяк цчцн бязян Б.-а цфцгилийи йохлайан ъищаз бирляшдирилир. Б. топографийа вя эеодезийа иш- ляринин апарылмасында, артиллерийа топларынын щядяф истигамятиня йюнялдилмясиндя вя с. тятбиг олунур. Маркшейдер ишляриндя, мядян газмаларынын икинъи дяряъяли плана алынмасында асма Б.-дан истифадя едилир.


  Артиллерийа буссолу.

  Артиллерийа Б.-у, ади Б.-дан фяргли олараг, алты дяфя бюйцдян оптик монокулйарла тяъщиз едилир. Гутулу, эцзэцлц орийентир- буссол, эцзэцлц деклинатор вя с. Б.-лар даща дягигдир.

  BUSSOL

  БУССÓЛ (фр. боуссоле) – яразидя вя йа мядян газмаларында магнит азимутуну юлчян ъищаз. Б.-ун ясас щиссяляри: гейри- магнит материалдан щазырланмыш, шцшя иля юртцлмцш, ортасында сярбяст фырланан магнит ягрябли даиряви шкаласы олан азимутал щалгалы гуту вя яшйайа йюнялтмяк цчцн ики диоптр,
  йахуд бахыш борусу. Щалганын мцстявисини цфцги вязиййятя эятирмяк цчцн бязян Б.-а цфцгилийи йохлайан ъищаз бирляшдирилир. Б. топографийа вя эеодезийа иш- ляринин апарылмасында, артиллерийа топларынын щядяф истигамятиня йюнялдилмясиндя вя с. тятбиг олунур. Маркшейдер ишляриндя, мядян газмаларынын икинъи дяряъяли плана алынмасында асма Б.-дан истифадя едилир.


  Артиллерийа буссолу.

  Артиллерийа Б.-у, ади Б.-дан фяргли олараг, алты дяфя бюйцдян оптик монокулйарла тяъщиз едилир. Гутулу, эцзэцлц орийентир- буссол, эцзэцлц деклинатор вя с. Б.-лар даща дягигдир.