Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUSTAMİT


  BUSTAMИT – mineral (Mn, Ca)3 [Si3O9].Yohansenitin yцksяk temp-rlu triklinik polimorf modifikasiyasыdыr. Dяnяvяr vя radial aqreqatlarы var. Rяngi чяhrayыdan qыrmыzыyadяk vя bozdur. Sяrtliyi 5,5–6,5, sыxlыьы 3400 kq/m3. Tяmas-metasomatik vя Mn-ыn metamorfizmя uьramыш чюkmя yataqlarыnda, bяzяn hidrotermal yataqlarda rast gяlinir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUSTAMİT


  BUSTAMИT – mineral (Mn, Ca)3 [Si3O9].Yohansenitin yцksяk temp-rlu triklinik polimorf modifikasiyasыdыr. Dяnяvяr vя radial aqreqatlarы var. Rяngi чяhrayыdan qыrmыzыyadяk vя bozdur. Sяrtliyi 5,5–6,5, sыxlыьы 3400 kq/m3. Tяmas-metasomatik vя Mn-ыn metamorfizmя uьramыш чюkmя yataqlarыnda, bяzяn hidrotermal yataqlarda rast gяlinir.

  BUSTAMİT


  BUSTAMИT – mineral (Mn, Ca)3 [Si3O9].Yohansenitin yцksяk temp-rlu triklinik polimorf modifikasiyasыdыr. Dяnяvяr vя radial aqreqatlarы var. Rяngi чяhrayыdan qыrmыzыyadяk vя bozdur. Sяrtliyi 5,5–6,5, sыxlыьы 3400 kq/m3. Tяmas-metasomatik vя Mn-ыn metamorfizmя uьramыш чюkmя yataqlarыnda, bяzяn hidrotermal yataqlarda rast gяlinir.