Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUŞATLİLƏR


  БУШАТЛИЛЯР, Бушатиляр – албан феодал сцлаляси (15 яср – 1831). Баниляри Дукаэини вил.-нин кнйазларыдыр. Эюркямли нцмайяндяляриндян бири Мащмуд паша (Бушатлийя Мащмуд паш а, Га ра Мащмуд паш а; 22.9.1796 илдя юлмцшдцр) 1775 илдян Османлы империйасынын Шкодер пашалыьынын щакими иди. О, Черногорийа вя Далмасийа да дахил олмагла мцстягил Албанийа краллыьыны йаратмаьа ъящд эюстярмишдир. Б.-ин дахили сийасяти цчцн дини дюзцмлцлцк, феодал чякишмяляринин мящдудлашдырылмасы, маарифин (Шкодердя китабхананын йарадылмасы) вя тиъарятин инкишафы сяъиййявидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUŞATLİLƏR


  БУШАТЛИЛЯР, Бушатиляр – албан феодал сцлаляси (15 яср – 1831). Баниляри Дукаэини вил.-нин кнйазларыдыр. Эюркямли нцмайяндяляриндян бири Мащмуд паша (Бушатлийя Мащмуд паш а, Га ра Мащмуд паш а; 22.9.1796 илдя юлмцшдцр) 1775 илдян Османлы империйасынын Шкодер пашалыьынын щакими иди. О, Черногорийа вя Далмасийа да дахил олмагла мцстягил Албанийа краллыьыны йаратмаьа ъящд эюстярмишдир. Б.-ин дахили сийасяти цчцн дини дюзцмлцлцк, феодал чякишмяляринин мящдудлашдырылмасы, маарифин (Шкодердя китабхананын йарадылмасы) вя тиъарятин инкишафы сяъиййявидир.

  BUŞATLİLƏR


  БУШАТЛИЛЯР, Бушатиляр – албан феодал сцлаляси (15 яср – 1831). Баниляри Дукаэини вил.-нин кнйазларыдыр. Эюркямли нцмайяндяляриндян бири Мащмуд паша (Бушатлийя Мащмуд паш а, Га ра Мащмуд паш а; 22.9.1796 илдя юлмцшдцр) 1775 илдян Османлы империйасынын Шкодер пашалыьынын щакими иди. О, Черногорийа вя Далмасийа да дахил олмагла мцстягил Албанийа краллыьыны йаратмаьа ъящд эюстярмишдир. Б.-ин дахили сийасяти цчцн дини дюзцмлцлцк, феодал чякишмяляринин мящдудлашдырылмасы, маарифин (Шкодердя китабхананын йарадылмасы) вя тиъарятин инкишафы сяъиййявидир.