Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUŞƏHR


  BUШЯHR – Иranыn c.-nda шяhяr; eyniadlы ostanыn mяrkяzi. Яh. 170,8 min (2012). Иran kюrfяzi sahilindя port. Avtomobil yolu onu Tehranla birlяшdirir. Beynяlxalq aeroport. Neft emalы, yцngцl vя yeyinti sяnayesi mцяssisяlяri var. Yun, xalчa, pambыq ixrac edilir. Balыq ovlanыr. Yaxыnlыьыnda AES tikilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUŞƏHR


  BUШЯHR – Иranыn c.-nda шяhяr; eyniadlы ostanыn mяrkяzi. Яh. 170,8 min (2012). Иran kюrfяzi sahilindя port. Avtomobil yolu onu Tehranla birlяшdirir. Beynяlxalq aeroport. Neft emalы, yцngцl vя yeyinti sяnayesi mцяssisяlяri var. Yun, xalчa, pambыq ixrac edilir. Balыq ovlanыr. Yaxыnlыьыnda AES tikilir.

  BUŞƏHR


  BUШЯHR – Иranыn c.-nda шяhяr; eyniadlы ostanыn mяrkяzi. Яh. 170,8 min (2012). Иran kюrfяzi sahilindя port. Avtomobil yolu onu Tehranla birlяшdirir. Beynяlxalq aeroport. Neft emalы, yцngцl vя yeyinti sяnayesi mцяssisяlяri var. Yun, xalчa, pambыq ixrac edilir. Balыq ovlanыr. Yaxыnlыьыnda AES tikilir.