Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BARKLEYS BANK"


  “БАРКЛЕЙС БАНК” (BARCLAYC Bank) – Б.Британийанын ян ири коммерсийа банкы. Ясасы 1694 илдя гойулмушдур. 2006 илин сонуна банкын активляри 1,96 трлн. АБШ доллары, юз капиталы ися 45,16 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Британийа банкларынын “Бюйцк дюрдлцйц”ня дахилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BARKLEYS BANK"


  “БАРКЛЕЙС БАНК” (BARCLAYC Bank) – Б.Британийанын ян ири коммерсийа банкы. Ясасы 1694 илдя гойулмушдур. 2006 илин сонуна банкын активляри 1,96 трлн. АБШ доллары, юз капиталы ися 45,16 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Британийа банкларынын “Бюйцк дюрдлцйц”ня дахилдир.

  "BARKLEYS BANK"


  “БАРКЛЕЙС БАНК” (BARCLAYC Bank) – Б.Британийанын ян ири коммерсийа банкы. Ясасы 1694 илдя гойулмушдур. 2006 илин сонуна банкын активляри 1,96 трлн. АБШ доллары, юз капиталы ися 45,16 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Британийа банкларынын “Бюйцк дюрдлцйц”ня дахилдир.