Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUT DAŞI


  BUT DAŞI (итал. буттаре – вурмаг, итялямяк), kюtцrdaш – 150–500 мм юлчцлц гейри-дцзэцн формалы иншаат дашы; ящянэдашы, доломит, гумдашы, бязян гра- нитдян ибарят олур. Бир дашын кцтляси 50 кг-дан чох олмур. 300 мм-ядяк юлчцлц чай дашлары (гянбяр) Б.д.-нын бир нювцдцр. Б.д. мющкямлийиня (аз мющкям, 25–100 МПа; орта мющкям, 150–400 МПа вя чох мющкям, 500 МПа-дан чох) вя шахтайадавамлылыьына эюря мцхтялиф олур. Бцнювря, истинад диварлары, кцрябянд, щидротехники гурьу вя с.-нин щюрэцсцндя ишлядилир. Тикинтидя тяркибиндя эил гарышыьы вя йумшаг сцхур тябягяси олмайан Б.д.-н- дан истифадя едилир. Б.д.-ндан гырмадаш да щазырланыр. 


  Мцхтялиф бут дашлары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUT DAŞI


  BUT DAŞI (итал. буттаре – вурмаг, итялямяк), kюtцrdaш – 150–500 мм юлчцлц гейри-дцзэцн формалы иншаат дашы; ящянэдашы, доломит, гумдашы, бязян гра- нитдян ибарят олур. Бир дашын кцтляси 50 кг-дан чох олмур. 300 мм-ядяк юлчцлц чай дашлары (гянбяр) Б.д.-нын бир нювцдцр. Б.д. мющкямлийиня (аз мющкям, 25–100 МПа; орта мющкям, 150–400 МПа вя чох мющкям, 500 МПа-дан чох) вя шахтайадавамлылыьына эюря мцхтялиф олур. Бцнювря, истинад диварлары, кцрябянд, щидротехники гурьу вя с.-нин щюрэцсцндя ишлядилир. Тикинтидя тяркибиндя эил гарышыьы вя йумшаг сцхур тябягяси олмайан Б.д.-н- дан истифадя едилир. Б.д.-ндан гырмадаш да щазырланыр. 


  Мцхтялиф бут дашлары.

  BUT DAŞI


  BUT DAŞI (итал. буттаре – вурмаг, итялямяк), kюtцrdaш – 150–500 мм юлчцлц гейри-дцзэцн формалы иншаат дашы; ящянэдашы, доломит, гумдашы, бязян гра- нитдян ибарят олур. Бир дашын кцтляси 50 кг-дан чох олмур. 300 мм-ядяк юлчцлц чай дашлары (гянбяр) Б.д.-нын бир нювцдцр. Б.д. мющкямлийиня (аз мющкям, 25–100 МПа; орта мющкям, 150–400 МПа вя чох мющкям, 500 МПа-дан чох) вя шахтайадавамлылыьына эюря мцхтялиф олур. Бцнювря, истинад диварлары, кцрябянд, щидротехники гурьу вя с.-нин щюрэцсцндя ишлядилир. Тикинтидя тяркибиндя эил гарышыьы вя йумшаг сцхур тябягяси олмайан Б.д.-н- дан истифадя едилир. Б.д.-ндан гырмадаш да щазырланыр. 


  Мцхтялиф бут дашлары.