Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUTADİEN


  БУТАДИÉН, 1,3-бутадиен, д и ви н и л – диен карбощидроэени, ЪЩ2=ЪЩ–ЪЩ=ЪЩ2. Б. рянэсиз газдыр, тгайн.–4,41°Ъ. Диен карбощидроэенляринин кимйяви хассяляриня маликдир; диэяр винил мономерлярля полимерляшир, бирэяполимерляшир; диен синтези реаксийаларына дахил олур. Б. нефт емалы газларында вя сямт газларында олан н-бутанын вя йа н-бутенин каталитик дещидроэенляшмясиндян алыныр. Б. синтетик каучук истещсалында ясас мономерлярдян биридир (бах Бутадиен каучуклары, Бутадиен-нитрил каучуклары, Бутадиен-стирол каучуклары). Б. щямчинин АБС-пластик, хлорпрен вя с. истещсалында тятбиг едилир. Б.-ин алышма вя партлайыш тящлцкяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUTADİEN


  БУТАДИÉН, 1,3-бутадиен, д и ви н и л – диен карбощидроэени, ЪЩ2=ЪЩ–ЪЩ=ЪЩ2. Б. рянэсиз газдыр, тгайн.–4,41°Ъ. Диен карбощидроэенляринин кимйяви хассяляриня маликдир; диэяр винил мономерлярля полимерляшир, бирэяполимерляшир; диен синтези реаксийаларына дахил олур. Б. нефт емалы газларында вя сямт газларында олан н-бутанын вя йа н-бутенин каталитик дещидроэенляшмясиндян алыныр. Б. синтетик каучук истещсалында ясас мономерлярдян биридир (бах Бутадиен каучуклары, Бутадиен-нитрил каучуклары, Бутадиен-стирол каучуклары). Б. щямчинин АБС-пластик, хлорпрен вя с. истещсалында тятбиг едилир. Б.-ин алышма вя партлайыш тящлцкяси вар.

  BUTADİEN


  БУТАДИÉН, 1,3-бутадиен, д и ви н и л – диен карбощидроэени, ЪЩ2=ЪЩ–ЪЩ=ЪЩ2. Б. рянэсиз газдыр, тгайн.–4,41°Ъ. Диен карбощидроэенляринин кимйяви хассяляриня маликдир; диэяр винил мономерлярля полимерляшир, бирэяполимерляшир; диен синтези реаксийаларына дахил олур. Б. нефт емалы газларында вя сямт газларында олан н-бутанын вя йа н-бутенин каталитик дещидроэенляшмясиндян алыныр. Б. синтетик каучук истещсалында ясас мономерлярдян биридир (бах Бутадиен каучуклары, Бутадиен-нитрил каучуклары, Бутадиен-стирол каучуклары). Б. щямчинин АБС-пластик, хлорпрен вя с. истещсалында тятбиг едилир. Б.-ин алышма вя партлайыш тящлцкяси вар.