Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARMİN Vladimir Pavloviç 

  БАРМИН Владимир Павлович (17.3.1909, Москва – 17.7. 1993, Москва) – механика вя машынгайырма сащясиндя рус алими. РЕА-нын акад. (1966), Со- сиалист Ямяйи Гящряманы (1956), Ленин мцкафаты (1957) вя ССРИ Дювлят мцкафаты (1943, 1967, 1977, 1985) лауреаты. Москва Али Техники Мяктябини (МАТМ) битирмишдир (1930; 1960 илдян МАТМ-ин проф.-у). 1930 илдян КБ-дя, 1941 илдян ХКБ-дя, 1967 илдян Цмуми Машынгайырма КБ-дя бюйцк конструктор, баш конструктор (1987) вязифясиндя ишлямишдир. 1930–40 иллярдя компрессор вя сойудуъу машынларын лайищясини вермишдир. 1941 илдян Б.-ин рящбярлийи алтында йайлым атяши ракет гурьулары, баллистик ракетлярин бурахылыш гурьулары вя ракетляр, дашыйыъы ракетляр цчцн йерцстц старт вя техники комплексляр йарадылмышдыр. 6 дяфя Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARMİN Vladimir Pavloviç 

  БАРМИН Владимир Павлович (17.3.1909, Москва – 17.7. 1993, Москва) – механика вя машынгайырма сащясиндя рус алими. РЕА-нын акад. (1966), Со- сиалист Ямяйи Гящряманы (1956), Ленин мцкафаты (1957) вя ССРИ Дювлят мцкафаты (1943, 1967, 1977, 1985) лауреаты. Москва Али Техники Мяктябини (МАТМ) битирмишдир (1930; 1960 илдян МАТМ-ин проф.-у). 1930 илдян КБ-дя, 1941 илдян ХКБ-дя, 1967 илдян Цмуми Машынгайырма КБ-дя бюйцк конструктор, баш конструктор (1987) вязифясиндя ишлямишдир. 1930–40 иллярдя компрессор вя сойудуъу машынларын лайищясини вермишдир. 1941 илдян Б.-ин рящбярлийи алтында йайлым атяши ракет гурьулары, баллистик ракетлярин бурахылыш гурьулары вя ракетляр, дашыйыъы ракетляр цчцн йерцстц старт вя техники комплексляр йарадылмышдыр. 6 дяфя Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

  BARMİN Vladimir Pavloviç 

  БАРМИН Владимир Павлович (17.3.1909, Москва – 17.7. 1993, Москва) – механика вя машынгайырма сащясиндя рус алими. РЕА-нын акад. (1966), Со- сиалист Ямяйи Гящряманы (1956), Ленин мцкафаты (1957) вя ССРИ Дювлят мцкафаты (1943, 1967, 1977, 1985) лауреаты. Москва Али Техники Мяктябини (МАТМ) битирмишдир (1930; 1960 илдян МАТМ-ин проф.-у). 1930 илдян КБ-дя, 1941 илдян ХКБ-дя, 1967 илдян Цмуми Машынгайырма КБ-дя бюйцк конструктор, баш конструктор (1987) вязифясиндя ишлямишдир. 1930–40 иллярдя компрессор вя сойудуъу машынларын лайищясини вермишдир. 1941 илдян Б.-ин рящбярлийи алтында йайлым атяши ракет гурьулары, баллистик ракетлярин бурахылыш гурьулары вя ракетляр, дашыйыъы ракетляр цчцн йерцстц старт вя техники комплексляр йарадылмышдыр. 6 дяфя Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.