Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Elşad İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Елшад Ислам оьлу (д.25. 9.1954, Кцрдямир р-ну) – Азярб. щцгугшцнасы, щцгуг е.д. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмиш (1979), щямин ун-тдя мцяллим (1979–80) вя досент (1995) ишлямишдир. Азярб. ЕА Фялсяфя вя Щцгуг Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя чалышмышдыр (1980–81; 1985–90). Азярб. Бейнялхалг Ун-тинин ректорудур (1997 илдян). 200-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Elşad İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Елшад Ислам оьлу (д.25. 9.1954, Кцрдямир р-ну) – Азярб. щцгугшцнасы, щцгуг е.д. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмиш (1979), щямин ун-тдя мцяллим (1979–80) вя досент (1995) ишлямишдир. Азярб. ЕА Фялсяфя вя Щцгуг Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя чалышмышдыр (1980–81; 1985–90). Азярб. Бейнялхалг Ун-тинин ректорудур (1997 илдян). 200-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULLAYEV Elşad İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Елшад Ислам оьлу (д.25. 9.1954, Кцрдямир р-ну) – Азярб. щцгугшцнасы, щцгуг е.д. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмиш (1979), щямин ун-тдя мцяллим (1979–80) вя досент (1995) ишлямишдир. Азярб. ЕА Фялсяфя вя Щцгуг Ин-тунда елми ишчи вязифясиндя чалышмышдыр (1980–81; 1985–90). Азярб. Бейнялхалг Ун-тинин ректорудур (1997 илдян). 200-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.