Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARON


  БАРÓН (сон лат. баро, йийялик щалда баронис – азад адам, дюйцшчц, гядим эерман мяншяли баро – “адам, киши” сюзцндяндир) – Гярби Авропада илкин мянада мяншя етибары иля азад инсан; 12 ясрдян кралын (император), йахуд ири феодалын билаваситя вассалы; 13 ясрдян – задяэан титулу (Б.-ун арвады вя йа гызы – баронесса). Б. титулу Б.Британийада али задяэан ийерархийасында 5-ъи, Франса вя диэяр роман юлкяляриндя ися 6-ъы (виконт титулундан сонра) йердядир. Б.Британийада Б. титулу щямчинин Британийа парламентиндяки лордлар палатасынын ирси цзвляри олан бцтцн али задяэанларын нцмайяндяляринин цмумиляшдириъи ады иди (баронес мажорес). Алманийада 16 ясрдян Б. али задяэан ийерархийасынын 4-ъц пиллясиндя (граф титулундан сонра) олан Фреищерр (гадынларда Фреифрау, Фреилин, Фреифрäулеин) задяэан титулуну дашыйанлара мцраъият формасы олмушдур. Йапонийада Б. 1884 илдя гябул олунмуш гануна эюря беш задяэан титулундан биридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARON


  БАРÓН (сон лат. баро, йийялик щалда баронис – азад адам, дюйцшчц, гядим эерман мяншяли баро – “адам, киши” сюзцндяндир) – Гярби Авропада илкин мянада мяншя етибары иля азад инсан; 12 ясрдян кралын (император), йахуд ири феодалын билаваситя вассалы; 13 ясрдян – задяэан титулу (Б.-ун арвады вя йа гызы – баронесса). Б. титулу Б.Британийада али задяэан ийерархийасында 5-ъи, Франса вя диэяр роман юлкяляриндя ися 6-ъы (виконт титулундан сонра) йердядир. Б.Британийада Б. титулу щямчинин Британийа парламентиндяки лордлар палатасынын ирси цзвляри олан бцтцн али задяэанларын нцмайяндяляринин цмумиляшдириъи ады иди (баронес мажорес). Алманийада 16 ясрдян Б. али задяэан ийерархийасынын 4-ъц пиллясиндя (граф титулундан сонра) олан Фреищерр (гадынларда Фреифрау, Фреилин, Фреифрäулеин) задяэан титулуну дашыйанлара мцраъият формасы олмушдур. Йапонийада Б. 1884 илдя гябул олунмуш гануна эюря беш задяэан титулундан биридир.

  BARON


  БАРÓН (сон лат. баро, йийялик щалда баронис – азад адам, дюйцшчц, гядим эерман мяншяли баро – “адам, киши” сюзцндяндир) – Гярби Авропада илкин мянада мяншя етибары иля азад инсан; 12 ясрдян кралын (император), йахуд ири феодалын билаваситя вассалы; 13 ясрдян – задяэан титулу (Б.-ун арвады вя йа гызы – баронесса). Б. титулу Б.Британийада али задяэан ийерархийасында 5-ъи, Франса вя диэяр роман юлкяляриндя ися 6-ъы (виконт титулундан сонра) йердядир. Б.Британийада Б. титулу щямчинин Британийа парламентиндяки лордлар палатасынын ирси цзвляри олан бцтцн али задяэанларын нцмайяндяляринин цмумиляшдириъи ады иди (баронес мажорес). Алманийада 16 ясрдян Б. али задяэан ийерархийасынын 4-ъц пиллясиндя (граф титулундан сонра) олан Фреищерр (гадынларда Фреифрау, Фреилин, Фреифрäулеин) задяэан титулуну дашыйанлара мцраъият формасы олмушдур. Йапонийада Б. 1884 илдя гябул олунмуш гануна эюря беш задяэан титулундан биридир.