Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARRAND


  БАРРÁНД (Барранде) Йоахим (11.8.1799, Франса, Сог – 5.10.1883, Avstriya, Vyana yaxыnlыьыnda Фросдорф) – франсыз палеонтологу вя эеологу, Петербург ЕА- nыn яcnяbi м. цзвц. Парисдя Политехник Мяктябини битирмишдир (1824). 1831 илдян Чехийада йашамышдыр. Бурада о, Алт Палеозой чюкцнтцлярини яtraflы тядгиг етмиш вя “Силур системини” 4 шюбяyя, 8 мяртябяйя бюляряк айырмышдыр; топладыьы daшlaшmыш фауна галыгларынын (брахиоподлар, трилобитляр вя с.) тясвирини юzцnцn 24 ъилдлик (8 китаб) монографийасында вермишдир.

  Ясяри: Systeme silurien du Centre de la Bohéme: En 8 vol. Prague, 1852–1894.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARRAND


  БАРРÁНД (Барранде) Йоахим (11.8.1799, Франса, Сог – 5.10.1883, Avstriya, Vyana yaxыnlыьыnda Фросдорф) – франсыз палеонтологу вя эеологу, Петербург ЕА- nыn яcnяbi м. цзвц. Парисдя Политехник Мяктябини битирмишдир (1824). 1831 илдян Чехийада йашамышдыр. Бурада о, Алт Палеозой чюкцнтцлярини яtraflы тядгиг етмиш вя “Силур системини” 4 шюбяyя, 8 мяртябяйя бюляряк айырмышдыр; топладыьы daшlaшmыш фауна галыгларынын (брахиоподлар, трилобитляр вя с.) тясвирини юzцnцn 24 ъилдлик (8 китаб) монографийасында вермишдир.

  Ясяри: Systeme silurien du Centre de la Bohéme: En 8 vol. Prague, 1852–1894.

  BARRAND


  БАРРÁНД (Барранде) Йоахим (11.8.1799, Франса, Сог – 5.10.1883, Avstriya, Vyana yaxыnlыьыnda Фросдорф) – франсыз палеонтологу вя эеологу, Петербург ЕА- nыn яcnяbi м. цзвц. Парисдя Политехник Мяктябини битирмишдир (1824). 1831 илдян Чехийада йашамышдыр. Бурада о, Алт Палеозой чюкцнтцлярини яtraflы тядгиг етмиш вя “Силур системини” 4 шюбяyя, 8 мяртябяйя бюляряк айырмышдыр; топладыьы daшlaшmыш фауна галыгларынын (брахиоподлар, трилобитляр вя с.) тясвирини юzцnцn 24 ъилдлик (8 китаб) монографийасында вермишдир.

  Ясяри: Systeme silurien du Centre de la Bohéme: En 8 vol. Prague, 1852–1894.