Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BARRYENTOS


  БАРРЙÉНТОС (Барриентос) Марийа (10.3.1884, Барселона – 8.8.1946, Сибур) – испан мцьянниси (колоратур сопрано). Вокал дярслярини Барселона консерваторийасында алмышдыр. Илк чыхышы Барселонадакы Лирик театрда В. Беллининин “Сомнамбула” операсында олмушдур (1898). Дцнйанын ян бюйцк опера театрларынын сящнясиндя охумушдур (“Ковент-Гарден”, 1903 илдян; “Ла Скала”, 1904 илдян). 1916 илдян мцнтязям олараг “Метрополитен-опера” театрында чыхыш етмишдир. Репертуарында ясас йери 19 яср италйан операсы тутмушдур. 1924 илдя опера карйерасыны битирмиш, консертлярля чыхыш етмишдир. Франсыз вя испан камера мусигисини бюйцк мцвяффягиййятля ифа етмишдир (М. де Фалйа иля ансамблда чыхышларынын аудиойазысы сахланылмышдыр).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BARRYENTOS


  БАРРЙÉНТОС (Барриентос) Марийа (10.3.1884, Барселона – 8.8.1946, Сибур) – испан мцьянниси (колоратур сопрано). Вокал дярслярини Барселона консерваторийасында алмышдыр. Илк чыхышы Барселонадакы Лирик театрда В. Беллининин “Сомнамбула” операсында олмушдур (1898). Дцнйанын ян бюйцк опера театрларынын сящнясиндя охумушдур (“Ковент-Гарден”, 1903 илдян; “Ла Скала”, 1904 илдян). 1916 илдян мцнтязям олараг “Метрополитен-опера” театрында чыхыш етмишдир. Репертуарында ясас йери 19 яср италйан операсы тутмушдур. 1924 илдя опера карйерасыны битирмиш, консертлярля чыхыш етмишдир. Франсыз вя испан камера мусигисини бюйцк мцвяффягиййятля ифа етмишдир (М. де Фалйа иля ансамблда чыхышларынын аудиойазысы сахланылмышдыр).

  BARRYENTOS


  БАРРЙÉНТОС (Барриентос) Марийа (10.3.1884, Барселона – 8.8.1946, Сибур) – испан мцьянниси (колоратур сопрано). Вокал дярслярини Барселона консерваторийасында алмышдыр. Илк чыхышы Барселонадакы Лирик театрда В. Беллининин “Сомнамбула” операсында олмушдур (1898). Дцнйанын ян бюйцк опера театрларынын сящнясиндя охумушдур (“Ковент-Гарден”, 1903 илдян; “Ла Скала”, 1904 илдян). 1916 илдян мцнтязям олараг “Метрополитен-опера” театрында чыхыш етмишдир. Репертуарында ясас йери 19 яср италйан операсы тутмушдур. 1924 илдя опера карйерасыны битирмиш, консертлярля чыхыш етмишдир. Франсыз вя испан камера мусигисини бюйцк мцвяффягиййятля ифа етмишдир (М. де Фалйа иля ансамблда чыхышларынын аудиойазысы сахланылмышдыр).