Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUTARE


  БУТÁРЕ (1962 илядяк Астрида) – Руанданын ъ.-унда шящяр. Бутаре префектурасынын инз. м. Ящ. 103,3 мин (Кигалидян сонра юлкянин икинъи шящяри; 2009). Автомобил йоллары говшаьы. 1920 илдя салынмышдыр. Руанданын елм, мядяниййят вя тиъарят мяркязидир. Руанда Агрономийа Елмляри Ин-ту (1962), Елми вя Техноложи Тядгигатлар Ин-ту (1989), Милли Ун-т (1963); ун-т китабханасы, Милли музей (1989; етнографик коллексийа) вар.


  Бутаре. Кафедрал кился.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUTARE


  БУТÁРЕ (1962 илядяк Астрида) – Руанданын ъ.-унда шящяр. Бутаре префектурасынын инз. м. Ящ. 103,3 мин (Кигалидян сонра юлкянин икинъи шящяри; 2009). Автомобил йоллары говшаьы. 1920 илдя салынмышдыр. Руанданын елм, мядяниййят вя тиъарят мяркязидир. Руанда Агрономийа Елмляри Ин-ту (1962), Елми вя Техноложи Тядгигатлар Ин-ту (1989), Милли Ун-т (1963); ун-т китабханасы, Милли музей (1989; етнографик коллексийа) вар.


  Бутаре. Кафедрал кился.

  BUTARE


  БУТÁРЕ (1962 илядяк Астрида) – Руанданын ъ.-унда шящяр. Бутаре префектурасынын инз. м. Ящ. 103,3 мин (Кигалидян сонра юлкянин икинъи шящяри; 2009). Автомобил йоллары говшаьы. 1920 илдя салынмышдыр. Руанданын елм, мядяниййят вя тиъарят мяркязидир. Руанда Агрономийа Елмляри Ин-ту (1962), Елми вя Техноложи Тядгигатлар Ин-ту (1989), Милли Ун-т (1963); ун-т китабханасы, Милли музей (1989; етнографик коллексийа) вар.


  Бутаре. Кафедрал кился.