Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Əfqan Əli oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Яфган Яли оьлу (д.1. 1.1956, Йевлах р-нунун Салащлы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2001), проф. (2008). “Хязяр” Ун-тиндя щуманитар елмляр факцлтясинин деканы вя инэилис дили кафедрасынын мцдири (1997–2003) иш- лямишдир. 2003 илдян Азярб. Дилляр Ун- тиндя инэилис дили факцлтясинин деканыдыр. А. дилчилик нязяриййясиня, психоложи-когнитив дилчилийя, тяръцмя нязяриййяси вя практикасына, тящсил идарячилийиня, тящсил сийасятиня даир тядгигатларын мцяллифидир. Азярб. дилиндян инэилис дилиня вя инэилис дилиндян Азярб. дилиня тяръцмяляри вар. Бир сыра ъямиййят вя ассосиасийаларын цзвцдцр.
       Ясярляри: Мятн анлама моделляри. Б., 1999; Техт, Меанинэ анд Ундерстандинэ: а Ъоммуниъативе – Ъоэнитиве Аппроаъщ, Миннеаполис, 1998; Интродуътион то Ъоэнитиве Линэуистиъс. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Əfqan Əli oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Яфган Яли оьлу (д.1. 1.1956, Йевлах р-нунун Салащлы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2001), проф. (2008). “Хязяр” Ун-тиндя щуманитар елмляр факцлтясинин деканы вя инэилис дили кафедрасынын мцдири (1997–2003) иш- лямишдир. 2003 илдян Азярб. Дилляр Ун- тиндя инэилис дили факцлтясинин деканыдыр. А. дилчилик нязяриййясиня, психоложи-когнитив дилчилийя, тяръцмя нязяриййяси вя практикасына, тящсил идарячилийиня, тящсил сийасятиня даир тядгигатларын мцяллифидир. Азярб. дилиндян инэилис дилиня вя инэилис дилиндян Азярб. дилиня тяръцмяляри вар. Бир сыра ъямиййят вя ассосиасийаларын цзвцдцр.
       Ясярляри: Мятн анлама моделляри. Б., 1999; Техт, Меанинэ анд Ундерстандинэ: а Ъоммуниъативе – Ъоэнитиве Аппроаъщ, Миннеаполис, 1998; Интродуътион то Ъоэнитиве Линэуистиъс. Б., 2007.

  ABDULLAYEV Əfqan Əli oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Яфган Яли оьлу (д.1. 1.1956, Йевлах р-нунун Салащлы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2001), проф. (2008). “Хязяр” Ун-тиндя щуманитар елмляр факцлтясинин деканы вя инэилис дили кафедрасынын мцдири (1997–2003) иш- лямишдир. 2003 илдян Азярб. Дилляр Ун- тиндя инэилис дили факцлтясинин деканыдыр. А. дилчилик нязяриййясиня, психоложи-когнитив дилчилийя, тяръцмя нязяриййяси вя практикасына, тящсил идарячилийиня, тящсил сийасятиня даир тядгигатларын мцяллифидир. Азярб. дилиндян инэилис дилиня вя инэилис дилиндян Азярб. дилиня тяръцмяляри вар. Бир сыра ъямиййят вя ассосиасийаларын цзвцдцр.
       Ясярляри: Мятн анлама моделляри. Б., 1999; Техт, Меанинэ анд Ундерстандинэ: а Ъоммуниъативе – Ъоэнитиве Аппроаъщ, Миннеаполис, 1998; Интродуътион то Ъоэнитиве Линэуистиъс. Б., 2007.