Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOKOSMETİKA

  АВТОКОСМЕТИКА – мяишят кимйасы мящсуллары групу; автомобил, мотосикл, катер вя с.-нин хидмят мцддятини узатмаг, истисмар шяраитини йахшылашдырмаг, еляъя дя хариъи эюрцнцшцнц йахшы сахламаг мягсядиля истифадя олунур. А. васитяляри тяйинатына (йуйуъу, тямизляйиъи, ъилалайыъы, горуйуъу, щерметикляшдириъи вя йардымчы) вя типиня (емал олунан деталлара, кузанын, салонун, мцщяррикин, тякярлярин сятщинин вя йа шцшялярин нювцня) эюря айрылыр. А. васитяляри майе вя йа гатылашдырылмыш сулу, йахуд сусуз мящлуллар, мяъунлар щалында вя аерозол шяклиндя габлашдырылмыш формада бурахылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOKOSMETİKA

  АВТОКОСМЕТИКА – мяишят кимйасы мящсуллары групу; автомобил, мотосикл, катер вя с.-нин хидмят мцддятини узатмаг, истисмар шяраитини йахшылашдырмаг, еляъя дя хариъи эюрцнцшцнц йахшы сахламаг мягсядиля истифадя олунур. А. васитяляри тяйинатына (йуйуъу, тямизляйиъи, ъилалайыъы, горуйуъу, щерметикляшдириъи вя йардымчы) вя типиня (емал олунан деталлара, кузанын, салонун, мцщяррикин, тякярлярин сятщинин вя йа шцшялярин нювцня) эюря айрылыр. А. васитяляри майе вя йа гатылашдырылмыш сулу, йахуд сусуз мящлуллар, мяъунлар щалында вя аерозол шяклиндя габлашдырылмыш формада бурахылыр.

  AVTOKOSMETİKA

  АВТОКОСМЕТИКА – мяишят кимйасы мящсуллары групу; автомобил, мотосикл, катер вя с.-нин хидмят мцддятини узатмаг, истисмар шяраитини йахшылашдырмаг, еляъя дя хариъи эюрцнцшцнц йахшы сахламаг мягсядиля истифадя олунур. А. васитяляри тяйинатына (йуйуъу, тямизляйиъи, ъилалайыъы, горуйуъу, щерметикляшдириъи вя йардымчы) вя типиня (емал олунан деталлара, кузанын, салонун, мцщяррикин, тякярлярин сятщинин вя йа шцшялярин нювцня) эюря айрылыр. А. васитяляри майе вя йа гатылашдырылмыш сулу, йахуд сусуз мящлуллар, мяъунлар щалында вя аерозол шяклиндя габлашдырылмыш формада бурахылыр.